A-rundskriv
nr: 1/2012

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning
MEKLINGSFORSLAG
Gjennom frivillig mekling etter meklingsbrudd og påfølgende streik med alle forhandlingssammenslutningene, kunne mekleren den 5. juni 2012 klokken 22.00 legge fram forslag til løsning ved tariffrevisjonen 2012 om ny Hovedtariffavtale med utløp 30.4.2014.
Alle parter, hhv. KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne Kommune, har anbefalt det framlagte forslaget og resultatet sendes med dette til uravstemning.
URAVSTEMNING
Svarfrist: Frist for å svare på uravstemning er 28. juni 2012 kl. 15.00.
Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift skal stemme ja eller nei til meklerens framlagte forslag. Resultatet skal meddeles KS på vedlagte avstemningsblankett. KS anmoder om at medlemmene svarer på uravstemningen, og meddeler resultatet så snart som mulig og senest innen ovennevnte frist.
KS vil umiddelbart etter svarfristens utløp, gjennom www.ks.no og rundskriv, informere nærmere om resultatet av uravstemningen og om iverksetting av resultatet.
ANBEFALING
Hovedstyret skal behandle oppgjøret fredag 8. juni. Vedtak i Hovedstyret formidles på www.ks.no.
AVSTEMMINGSREGLER
Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomheten i KS § 5 Avstemning, hvor det heter:
1.
Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene.
3.
Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn.
Alle medlemmer etter vedtektenes § 2 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. Det samme gjelder Hovedstyrevedtak der Hovedstyret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslag.
Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil det foreliggende forslaget være gjeldende tariffavtale for KS' tariffområde fra 1.5.2012. Dette forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele KS' tariffområde kan igjen være gjenstand for konflikt/arbeidskamp.
FORHANDLINGSFORLØP
Forhandlingene ble åpnet med overlevering av krav den 29.3.2012. I tidsrommet fram til avtaleutløp ble det avholdt ytterligere 4 plenumsmøter mellom partene. Det ble brudd med alle forhandlingssammenslutningene den 27.4. kl. 10.00. Oppgjøret gikk dermed til mekling. Meklingsfrist ble satt til 23.5.2012 klokka 24.00. Klokken 04.00 den 24.5.2012 konstaterte mekleren at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt. LO Kommune, Unio og YS Kommune iverksatte streik fra arbeidsdagens begynnelse den 24.5.2012. Akademikerne Kommune var også omfattet av konflikten, men tok ingen ut i streik. Den 5. juni 2012 møttes partene til ny mekling. Klokken 22.00 fant mekleren grunnlag for å legge fram et forslag som ble anbefalt av alle parter og som avsluttet streiken i KS-området.
ØKONOMISK RAMME
Lønnselementene i meklingsløsningen består i hovedsak av fire deler: Generelt tillegg, økt minstelønn, avsetning til lokale forhandlinger, og økt lørdags- og søndagstillegg. Samlet utgjør tariff-tilleggene en årslønnsvekstramme på 4,07 prosent for 2012 – tilsvarende ramme som er blitt framforhandlet i Staten og i Oslo kommune.
Årslønnsvekstramme 2011-2012, HTA kap. 4
Virkningstidspunkt
Årslønnsvekst
2011-2012
Overheng til 2012
 
0,7 %
Anslag lønnsglidning
 
0,2 %
Generelt tillegg 2,7 %/min. 12 000 kr.
6.6.2012
1,8 %
Heving minstelønnssatser/
garantilønn 20 års ansiennitet
6.6.2012
0,51 %
Lørdags-/søndagstillegg 50 kr./time
6.6.2012
0,26 %
Videreføring av lokale tillegg
6.6.2012
0,1 %
Midler til lokale forhandlinger
1,2 % pr. dato
1.8.2012
0,5 %
Beregnet årslønnsvekst 2011-2012
 
4,07 %
Anslag overheng til 2013
2,8 %
Lønnsvekst 1.1.2012-31.12.2012  
6,3 %
ENKELTELEMENTER I FORSLAGET
(KS understreker at denne informasjonen ikke er uttømmende om detaljene i meklingsløsningen. Rundskrivet må derfor ses i sammenheng med meklerens forslag, som følger vedlagt i fulltekst fra side 11. I nødvendig grad vil enkeltspørsmål bli tatt opp i eget iverksettingsrundskriv.)
ØKONOMI 2008
Sentrale tillegg, endring i minstelønnstabell og avsetning til lokale forhandlinger:
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2012, dog minst kr. 12 000. Virkningsdato for det generelle tillegget er 6. juni 2012.
Alle minstelønnssatsene er regulert ut over det generelle tillegget, med størst økning på 0, 4 og 8 års ansiennitet. Ny minstelønnstabell fremgår av meklerens forslag, side 12.
Tillegg som ble avtalt ved lokale lønnsforhandlinger etter kap. 4, pkt. 4.A.1 pr. 1.8.2010 og/eller 1.1.2011. skal i sin helhet komme i tillegg til ny sentral minstelønn pr. 6. juni 2012 for berørte arbeidstakere. Det samme gjelder lokale kompetansetillegg gitt f.o.m 1.5.2008. Unntak for ordningen er i de tilfeller arbeidstakeren i forrige tariffperiode fikk ny stillingskode/stillingsgruppe og dette medførte innplassering på et høyere minstelønnsnivå.
Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,2 prosent pr. 1.8.2012. Avsetningen beregnes på grunnlag av utbetalt grunnlønn samt faste tillegg for disse arbeidstakerne i 2011. Det vises til HTA kapittel 3.2 Lokal lønnspolitikk og 3.3 Kompetanse – læring og utvikling.
Diverse lønnsbestemmelser
Lørdags- og søndagstillegg: Med virkning fra og med 6. juni 2012 betales et tillegg på minst kr. 50,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag.
Andre særskilte lønnsbestemmelser:
 • 
fysioterapeut i turnusåret med minimum 90 % av minstelønn for stillinger med krav om høyskoleutdanning (0 års ansiennitet)
 • 
unge arbeidstakere (yngre enn 16 år) med min. 80 % av minstelønn for stillinger uten krav til utdanning (0 års ansiennitet)
 • 
unge arbeidstakere (16-18 år) med min. 90 % av minstelønn for stillinger uten krav til utdanning (0 års ansiennitet)
ØVRIGE ENDRINGER I HOVEDTARIFFAVTALEN
Fellesbestemmelsene
2.3.2 Midlertidig tilsetting – innleie: Drøftingsplikten er utvidet fra en til to ganger i året.
Øvrige endringer i fellesbestemmelsene er av redaksjonell art. Se meklingsforslagets vedlegg 1 for fullstendig tekst til de endrede bestemmelsene.
Pensjonsforhold
Arbeidstakere med flere deltidsstillinger hos forskjellige arbeidsgivere har etter gjeldende regelverk ikke krav på å bli innmeldt i pensjonsordningen med mindre den enkelte deltidsstillingen alene har et omfang som oppfyller minstekravet for innmelding, dvs. en ukentlig arbeidstid på minst 14 timer pr uke.
Fra 2. kvartal 2013 endres bestemmelsen til at alle arbeidsforhold skal ses under ett. Alle arbeidsforhold skal da innrapporteres til pensjonsordningene. Dersom stillingen er under minstegrensen hos en eller flere av arbeidsgiverne, oppfylles kravene til medlemskap dersom flere stillinger samlet utgjør 14 timer pr uke. Bestemmelsen er først endret fra 2. kvartal 2013 for å gi leverandørene tilstrekkelig tid til å etablere rutiner og systemer for å håndtere slike stillinger.
Se meklingsforslagets vedlegg 2 for fullstendig tekst til de endrede bestemmelsene.
Lønnssystemet
I kap. 3, 4 og 5 er flere bestemmelser omredigert og tydeliggjort.
4.A.4 Kompetanse – ny forhandlingsbestemmelse:
Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, vedtas arbeidsgivers siste tilbud.
Vedlegg 1: Helsefagarbeider innføres som rapporteringsbenevnelser under st.kode 7076 hjelpepleier.
Vedlegg 6: Endring i virkningstidspunkt for lønnsendring ved videreutdanning.
Se meklingsforslagets vedlegg 3 for full oversikt.
Nytt vedlegg 7 til hovedtariffavtalen: Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie
Nytt vedlegg 7 til hovedtariffavtalen har bl.a. bestemmelser om kommunens/fylkeskommunens/ virksomhetens plikter ved inngåelse av avtaler om innleie av arbeidskraft, og bestemmelser om tillitsvalgte og innleide arbeidstakere.
SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER
Ved virkning fra 6. juni 2012 gis et generelt tillegg på 12 000,- til alle arbeidstakere i avtalens kapittel 3, gruppe 1. Minstelønnssatsene er hevet med det generelle tillegget. Avtaletekst i særavtalen endres med de samme endringer som i HTA. Partene skal jobbe med videreutvikling av avtalen i perioden.
Biblioteksentralen omfattes av særavtalen fra 1.1.2003
SFS 2213 UNDERVISNINGSPERSONALET I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL GRUNNOPPLÆRING
SFS inngått for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012 gjøres gjeldende også for de organisasjonene som ikke sluttet seg til avtalen da denne ble reforhandlet tidligere i år.
 
Vedlegg til rundskrivet:
- Avstemningsblankett (utelatt her)
- Meklerens forslag
 
Generelt tillegg i 2008
Per 1.5.2008 gis det et generelt tillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn til arbeidstakere i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4. Tillegget er inkludert i minstelønnshevingene (tillegget gis mao først).
Minstelønn per 1. mai 2008
Ufaglærte får begynnerlønnen hevet med kr 6.600,- fra kr. 217.100 til kr. 223.700. Etter 10 års ansiennitet får de minimum kr. 280.000, en økning på kr 14.200,-
Faglærte får begynnerlønnen hevet med kr. 19.900,-, fra kr. 243.200 til kr. 263.100. Etter 10 års ansiennitet: minimum kr. 306.000, en økning på kr. 25.000,-.
Stillinger med krav om høgskoleutdanning fikk alle minstelønnssatser regulert med kr 9.700 kroner fra 1. januar 2008, der minstelønn med 10 års ansiennitet ble hevet fra kr. 320.400 til kr 330.100.
Fra meklingen økes denne begynnerlønnen pr. 1. mai 2008 fra kr. 291.200 til kr. 301.300, en økning på kr. 10.100,-. Samlet for 2008 utgjør dette en økning i minstelønn på kr. 19 800,-. Etter 10 år øker minstelønn til kr. 343.000,- en økning på kr. 12.900,- Samlet for 2008 utgjør dette en økning på kr. 22.600,-
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialistutdanning får begynnerlønn hevet med kr. 19.400,- fra kr. 300.900 til kr. 320.300 (6,4 %). Etter 10 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 362.000, en økning på kr. 24.700 (7,3 %).
Stillinger med krav om mastergrad får begynnerlønn hevet med kr. 18.500,-, fra kr. 322.000 til kr.340 500 (5,7 %). Etter 10 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 402.000, en økning på kr. 21.200,- (5,6 %).
Lærere med inntil treårig utdanning får begynnerlønn hevet med kr. 13.900,-, fra kr. 292.300 til kr. 306.200 (4,8 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 380.000, en økning på kr. 15.700 (4,3 %).
Adjunkt får begynnerlønn hevet med kr. 25.100,-, fra kr. 309.300 til kr. 334.400 (8,1 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 401.000, en økning på kr. 19.700 (5,2 %).
Adjunkt med tilleggsutdanning får begynnerlønn hevet med kr. 30.000,-, fra kr 318.300 til kr. 348.300 (9,4 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 422.000, en økning på kr. 26.700 (6,8 %).
Lektorer får begynnerlønn hevet med kr. 35.300,-, fra kr. 328.300 til kr. 363.600 (10,8 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 452.000, en økning på kr. 29.700 (7,0 %).
Lektorer med tilleggsutdanning får begynnerlønn hevet med kr. 36.500,-, fra kr. 339.300 til kr. 375.800 (10,8 %). Etter 16 års ansiennitet øker minstelønn til kr. 474.000, en økning på kr. 32.700 (7,4 %).
Sikring for ansatte med 20 års ansiennitet:
Ansatte med 20 års ansiennitet skal pr 1. mai 2008 ikke ha lavere grunnlønn enn kr 290.000. Dette gjelder forholdsmessig for deltidsansatte jf HTA kap. 1, § 12.3.
Hovedtillitsvalgte med hel permisjon avlønnes med minimum kr. 320.000,-.
Unge arbeidstakere
Minstelønn per 1. mai 2008 for arbeidstakere yngre enn 16 år heves til kr. 179.000,- For unge arbeidstakere med alder fra 16 til 18 år, er minstelønn kr. 201.300,-
Merk at minstelønn for unge arbeidstakere fraviker fra beløpene gjengitt i meklingsforslaget. Forslaget inneholder en skrivefeil og partene (LO Kommune, YSK og Akademikerne) er enige om at det er minstelønn oppført ovenfor som skal gjelde.
Generelt tillegg i 2009
Med virkning per 1. mai 2009 gis det et generelt tillegg på 3,1 % (2,0 % på årsbasis) av den enkeltes grunnlønn, dog minimum kr 9000,-. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av kap.4. Tillegget er inkludert i ny minstelønn.
Endret minstelønn per 1. mai 2009
 • 
Ufaglærte får begynnerlønn hevet med kr. 9.000,- fra kr. 223.700 til kr. 232.700. Etter 10 års ansiennitet minimum kr. 289.000, en økning på kr. 9.000,-.
 • 
Faglærte får begynnerlønn hevet med kr. 9.000,-, fra kr. 263.100 til kr. 272.100. Etter 10 års ansiennitet, minimum kr. 316.500, en økning på kr. 10.500,-
 • 
Stillinger med krav om høgskoleutdanning får begynnerlønn hevet med kr. 9.400,- til kr. 310.700. Etter 10 års ansiennitet øker minstelønn med kr. 10.700,- til kr. 353.700,-
 • 
Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialistutdanning får begynnerlønn hevet med kr. 10.000,- fra 320.300 til kr. 330.300. Etter 10 års ansiennitet, minimum kr. 375.000, en økning på kr. 13.000,-
 • 
Stillinger med krav om mastergrad får begynnerlønn hevet med kr. 10.600,- fra kr. 340.500 til kr. 351.100. Etter 10 års ansiennitet, minimum kr. 414.500,-, en økning på kr. 12.500.-
 • 
Lærer med inntil treårig utdanning får begynnerlønn hevet med kr. 10.200,- fra kr. 306.200 til kr. 316.400. Etter 16 års ansiennitet, minimum kr. 391.800, en økning på kr. 11 800.-
 • 
Adjunkt får begynnerlønn hevet med kr. 14.600,- fra kr. 334.400 til kr. 349.000. Etter 16 års ansiennitet, minimum kr. 414.700, en økning på kr. 13.700,-
 • 
Adjunkt med tilleggsutdanning får begynnerlønn hevet med kr. 15.800,-, fra kr 348.300 til kr 364.100. Etter 16 års ansiennitet. minimum kr. 437.400, en økning på kr. 15.400,-.
 • 
Lektor får begynnerlønn hevet med kr. 17.800,-, fra kr. 363.600 til kr. 381.400. Etter 16 års ansiennitet, minimum kr. 468.900,- en økning på kr 16.900,-
 • 
Lektor med tilleggsutdanning får begynnerlønn hevet med kr. 19.200,-, fra kr. 375.800 til kr. 395.000. Etter 16 års ansiennitet, minimum kr. 492.200, en økning på kr. 18.200,-
 • 
Sikring for ufaglærte med 20 års ansiennitet:
Ufaglærte med 20 års ansiennitet skal pr 1.mai 2009 ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 300.000. Etter dette reguleres beløpet med den prosentvise endringen pr 1.mai av folketrygdens grunnbeløp (G) basert på foregående års G-regulering. Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for deltidsansatte jf. HTA kap. 1, § 12.3.
Fellesbestemmelsene
(se vedlegg 1 for fullstendig tekst til de nye bestemmelsene)
2.3.1 Deltid / midlertidig tilsatt
Ny drøftingsbestemmelse om bruk av deltid.
2.3.2 Midlertidig tilsetting-innleie (ny)
Bestemmelsen er flyttet fra tidligere 2.3 til ny 2.4. Drøftingsplikten er utvidet til å gjelde også for oppdragstakere.(f.eks støttekontakter o.l)
3.2.3. Prøvetid m.m. - Redaksjonell endring.
4.3.1.1 Arbeidstid - Redaksjonell endring.
5.1.4 (ny)
Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tilleggene i pkt. 5.2, 5.4 og 5.9.
5.2 Lørdag – og søndagstillegg
Tillegget økt til minst kr. 35,- pr arbeidet time.
5.4.1 Kvelds- og nattillegg
Tabellen er redusert til 3 trinn og det er innført minst for disse tilleggene.
Tilleggene økt til:
 • 
minst kr. 45,- (grunnlønn til 289 999)
 • 
minst kr. 54,- (grunnlønn fra 290 000-349 999)
 • 
minst kr. 56,- (grunnlønn over 350 000)
5.4.2
Tillegget øker til minst kr. 21,- pr arbeidet time.
6.1 og 6.2 Redaksjonell endring.
6.3 Arbeidstakere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene
Endring til inntil 10 fridager for møteplikt i utvalg m.m.
6.6.2 50 %
Nr 1 og 2 er redaksjonelle endringer. Pkt 3 er tatt inn i 6.6.2 og ut av 6.8.
6.6.3 100 % - Redaksjonell endring
6.8 Forskjøvet arbeidstid
Klargjøring av bestemmelsen ved å flytte noe til 6.6.2 og ved å lage tidligere siste setning i andre avsnitt til et nytt avsnitt.
8.3.5 Omsorgspermisjon for foreldre/partnere
Tatt inn full lønn for partnere/ekteskapslignende forhold.
9.2.1 Forsørger
Endret alder for barn fra 17 til 18 år. Hevet beløpet for forsørger ansvar fra lavere inntekt enn kr 160 000 til laver inntekt enn 3 G.
§§ 10 og 11
Tilpasningene for undervisningspersonalet utgår.
10.3 Deltid
Bestemmelsen utgår. Gruppelivsforsikring ved dødsfall skal med dette ikke lenger utbetales som et forholdsmessig beløp etter stillingsbrøken.
10-4 c ( forsikringssummens begunstigelse)
Endres til barn under 25 år.
14.1
Velferdspermisjon med full lønn endres fra 10 til 12 dager innen kalenderåret.
Pensjonsforhold
a)
HTA kapittel 2
Endringer i Hovedtariffavtalens kap 2 består i all hovedsak av redaksjonelle endringer. Dette gjelder også vedtektene til tjenestepensjonsordning og vedtektene til AFP.
b)
Gjeldende tjenestepensjonsordning og AFP-ordning videreføres til 1.1.2010.
c)
AFP i offentlig sektor og offentlig tjenestepensjon (meklingsforslagets pkt V, litra l), Meklingsmennene i så vel staten som i KS-området har i sine respektive forslag fremmet den samme tekst. Partene er enige om at ordningen i offentlig sektor legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor. Det innebærer at AFP utformes som et påslag og beregnes i samsvar med brev fra statsministeren til Riksmeklingsmannen av 2. april 2008. Spørsmålene knyttet til organisering, finansiering m.v. må utredes videre sammen med tilpassingen av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd, herunder særaldersgrensene, og forutsettes behandlet ved mellomoppgjøret i 2009.
KS var under meklingen spesielt opptatt av de finansielle sidene ved forslaget, og statens medfinansiering. Resultatet av disse initiativene går fram av siste avsnitt under dette punkt til protokollen.
Lønnssystem
(her angis de viktigste endringene, se meklingsforslagets vedlegg 3 for full oversikt)
3.2 Lokal lønnspolitikk – bestemmelsen er tydeliggjort med hensyn til likelønn.
3.3. Kompetanse – læring og uvikling
Ny bestemmelse som vektlegger kompetanse, læring og utvikling som grunnlag for tjenesteutvikling. Arbeidsgivers ansvar for å fremme kompetanseutvikling og å kartlegge kompetanse og kompetansegivende oppgaver, er formalisert som en del av generelle lønns- og stillingsbestemmelser. Slik kartlegging er grunnlag for lokale forhandlinger om endring i den enkeltes lønn og eventuelt bruk av avansementsstilling – se meklingsforslagets del V litra a).
3.4 Ledere
Lønn til rådmann / assisterende rådmann fastsettes av arbeidsgiver uten forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene.
Det er inntatt en merknad om forståelse av begrepet ”rådmannens toppledergruppe”.
Ledere som skal ha sine lønnsvilkår fastsatt i pkt. 3.4.2 forutsetter ikke lenger at de må rapportere til 3.4.1-lederne.
Kap 4B – innledende merknad om lønnssikring for ledere
Bestemmelsens omfang er tydeliggjort og avgrenset.
Kap 5.1 Stillinger
Merknad om bruk av stillingskode for rådgiver og leder i kap. 5
Stillingskoder og avansementstillinger
I vedlegg 1 til HTA er det inntatt avansementstillinger, såkalt romertall I-stillinger som rapporteringsbenevnelser til stillingskodene i kapittel 4.
Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk
Vedlegg 3 til HTA er omredigert og utvidet særlig med hensyn til forberedelser forut for lokale forhandlinger.
Særavtaler
Særavtale for konkurranseutsatte virksomheter
Det har lykkes å komme til enighet om at det skal opprettes en egen særavtale for konkurranseutsatte virksomheter med medlemskap i KS Bedrift. Hvilket omfang dette skal ha og hvilke bestemmelser og forutsetninger som skal gjelde er partene enige om og forutsetningene er gjengitt i meklingsforslagets vedlegg 5. Særavtalen gjelder fra 1.mai 2008.
Særavtale for undervisningspersonale i kommunale og fylkeskommunale folkehøyskoler
Det er enighet om opprettelse av særavtale for undervisningspersonale i kommunale og fylkeskommunale folkehøyskoler. Avtalen gjøres gjeldende fra 1.mai 2008.
Vedlegg til rundskrivet:
 • 
Avstemningsblankett [utelatt]
 • 
A-rundskriv nr: 1/2012 - KS (PDF-format)
 KS — rundskriv:
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2001

KS-Protokoller