E-handboka
 
Å finne fram i lover, forskrifter og regelverk kan være vanskelig og tidkrevende. Vi har derfor laget en elektronisk håndbok der vi har samlet de mest relevante lover, forskrifter og regelverk på en plass.
I e-handboka er dessuten alle henvisninger lenket med 3.000.000 lenker - og disse nås ved et enkelt klikk.
E-handboka gir deg derfor raskere, enklere og bedre tilgang til relevante lover, forskrifter, avtaleverk, planer og veiledninger m.m. enn noe annet oppslagsverk eller Internet.
E-handboka finnes i 9 forskjellige versjoner. Velg den versjonen du ønsker ved å klikke på en av lenkene øverst på siden.

E-handboka inneholder:
256
lover
9
hovedavtaler/hovedtariffavtaler
1 800
forskrifter
50
særavtaler
350
veiledninger
270
rundskriv
380
skjema
130
rutinebeskrivelser
Kunnskapsløftet med alle fagplanene
Rammeplan for barnehager med veiledninger og temahefter
Lenker til 1.200 relevante EU-direktiver/forordninger/vedtak og UNECE-regulativer

E-handboka er det eneste oppslagsverket
som lenker avtaleverk, lover, forskrifter og veiledninger m.m. sammen i en database.
som har lenker til alle interne henvisninger.
med en oversiktlig hovedmeny som alltid er tigjengelig.
med alfabetiske oversikter over alle lover, forskrifter og veiledninger.
Hvorfor e-handboka?
Svar:
I behandlingen av personalsaker har man ofte behov for tilgang til lover, forskrifter og avtaleverk. Disse dokumentene finnes på forskjellige steder på Internett, men det er svært tidkrevende å finne fram.   e-handboka er alltid tilgjengelig på egen PC eller i nettverket via en snarvei på skrivebordet i Windows. Dette er svært tidsbesparende og dermed også svært ressursbesparende.
Kravene til informasjonssikkerhet og personvern gjør dessuten at man ikke kan være på Internet samtidig som saksdokumenter er åpne.   e-handboka er alltid tilgjengelig på egen PC eller i nettverket og i sikker sone og kan trygt brukes i konfidensiell saksbehandkling
Det er vanskelig å holde papirbaserte planer, prosedyrer og rutiner oppdatert i hele organisasjonen.   Med e-handboka i nettverk vil alle til enhver tid ha samme oppdaterte informasjon tilgjengelig.
Innholdet i e-handboka utgjør mer enn 50 000 sider og ville fylle 100 ringpermer.   e-handboka får plass på en CD.

Hvordan fungerer e-handboka ?
e-handboka benytter Internet-Explorer e.l., og er laget for installasjon på frittstående PC'er eller på en server i et nettverk. Dette gir rask tilgang og sikker saksbehandling — uten problemer med informasjonssikkerhet og personvern.   I e-handboka er alle lovene, forskriftene og avtalene etc. tilgjengelig til enhver tid med oversiktlige meny og knyttet sammen med over 2.000.000 lenker — og alle henvisninger nås ved et enkelt klikk.

lages og distribueres av:

Paulsens e-håndbøker

Org.nr. 987 871 148 MVA
Telefon: 958 66541
post@handboka.no
NB !
De fleste WORD/PDF/PPT-filene er utelatt i demoutgavene av e-handboka.