Kvalitetsvurderingssystemer

I Kommunehandboka finner dere et nettbasert Kvalitetsikringssystem HMS. HMS-systemet er inndelt i 7 kapitler. I kapittel 1 finner dere formål, definisjoner og oppbygning. Kapittel 2 beskriver krav til helse, miljø og sikkerhet. Kapittel 3 utgjør planlegging av internkontrollen. Kapittel 4 viser organisering av internkontrollen og kapittel 5 utførelse av internkontrollen. Kapittel 6 og 7 beskriver evaluering og rullering av HMS-systemet.

*  
  *

I henhold til Opplæringsloven § 13-10 andre ledd skal skoleeier ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i lover og forskrifter overholdes. I tillegg til at systemet også skal sikre oppfølging av disse vurderingene, skal det dessuten sikre oppfølging av resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene som departementet gjennomfører med hjemmel i Opplæringsloven § 14-1 fjerde ledd.
Handboka.no har utviklet et nettbasert system for skoleeiers kvalitetsvurdering etter Opplæringslova. Kvalitetsvurderingssystemet kan plasseres i kommunens/fylkeskommunens interne nett eller på Internet.
Vi har tilsvarende utviklet et system for skoleeiers kvalitetsvurdering etter Privatskolelova.
Handboka.no har også utviklet et nettbasert system for barnehageeiers kvalitetsvurdering etter Barnehageloven.

I kvalitetsvurderingssystemene finner dere dessuten de mest relevante lover, forskrifter, veiledninger og rundskriv samt en oversiktlig og brukervennlig komplett versjon av hele Kunnskapsløftet. I systemene ligger også alle nødvendige rutiner og skjema.

I kvalitetsvurderingssystemene etter Opplæringslova og Privatskolelova finner dere en oversiktlig og brukervennlig komplett versjon av hele Kunnskapsløftet.
I kvalitetsvurderingssystemet etter Barnehageloven finner dere en oversiktlig og brukervennlig komplett versjon av Rammeplanen for barnehagen med alle temaheftene.
*  
  *
*  
  *
*  
  *
*  
  *