Forskrift
1985-11-19 nr. 2105
Forskrift til: Arbeidsmiljøloven
Forskrift om graving og avstivning av grøfter

§ 1. Virkeområde
Disse forskrifter gjelder for graving av grøfter og sjakter m.v. i jordmasser og for plassering av gravemassene.

§ 2. Definisjoner
Med grøfter og sjakter menes utgravde hull i jordmasser der utrasing kan gå fra en vegg til en annen. Grøft er langstrakt, mens i en sjakt vil en utrasing treffe veggene hele veien rundt.

§ 3. Planlegging
Før graving av grøft eller sjakt dypere enn 2,0 m, skal det utarbeides planer.
Planen skal:
1.
vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1,0 m under grøfte-/sjaktbunn når grøften ikke skal avstives.
2.
vise typiske tverrprofiler. Når avstivning er planlagt, skal dette vises på tegningen.
3.
vise plassering av gravemasser.
4.
inneholde arbeidsinstruks som dekker alle arbeidsoperasjonene.
Ved mindre arbeider og i krisesituasjoner kan planene forenkles til en skisse.

§ 4. Uavstivede grøfter, sjakter m.v.
For grøfter som er grunnere enn 2,0 m, kan det brukes vertikale vegger uten avstivning, med mindre det foreligger særlige faremomenter. For alle andre uavstivede grøfter og sjakter skal grøfte-/sjaktsidene gis en forsvarlig helling. Hellingsvinkelen skal kontrolleres med skråmal og vaterpass eller annen likeverdig måte.
I frossen jord kan det graves med vertikale grøfte-/sjaktsider når gjenfylling skal foretas før det er fare for opptining. Er grøften-/sjakten dypere enn telen, skal veggene under telen avstives, når det er fare for utrasning som kan skade person.

§ 5. Avstivede grøfter, sjakter m.v.
Grøfter og sjakter med loddrette sider og som er dypere enn 2,0 m, skal avstives, eller en skal sørge for annen form for personsikring. Ved dybder større enn 3,0 m skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person og beregningene skal kunne dokumenteres på forespørsel. Ved prefabrikerte avstivninger eller annet personvern til bruk i grøft, skal bruksveiledning klart vise til hvilke dybder og til hvilke jordarter konstruksjonen er beregnet. Kravet om dokumentasjon av beregninger på arbeidsplassen vil da bortfalle. Spunt regnes i denne sammenheng ikke som prefabrikert og skal dimensjoneres av faglig kvalifisert person ved dybder større enn 3,0 m.
Unødig opphold i grøften under riving av avstivning skal ikke forekomme.

§ 6. Gravemasser
Gravemassser skal plasseres slik at de ikke kan forårsake utrasning.
Massene skal ikke legges nærmere sjakt- eller grøftekant enn at det er 1,0 m fri avstand mellom massens fyllingsfot og kanten.

§ 7. Spesielle grøfteprofiler
Ved graving av grøft på langs av en skråningsfot eller skråning som heller mer enn 1:10 inn mot grøfteside, skal planene for gravingen vurderes av en erfaren person med tilstrekkelige lokale geotekniske kunnskaper før graving igangsettes.
Likeledes skal det tas spesielle forholdsregler ved graving der grunnen i umiddelbar nærhet av grøften har ekstra belastning, f.eks. ved lagerplass, ved støttemur o.l.

§ 8. Bygningskonstruksjoner
Før det settes i gang graving under fundamenteringsnivået for bygningskonstruksjoner, skal gravingen vurderes av person med geotekniske fagkunnskaper.

§ 9.  Atkomst og rømningsvei
I grøft dypere enn 1,0 m skal det alltid være en eller flere rømningsveier.

§ 10. Dispensasjon
Arbeidstilsynet kan, når det finnes vernemessig forsvarlig, gi dispensasjon fra forskriftene. Likeså kan det fastsette skjerpede krav i enkelttilfeller når det finnes nødvendig for vern av liv og helse.

§ 11. Straff
Overtredelse av disse forskrifter er straffbart, jf. Arbeidsmiljølovens kap. XIV.

§ 12. Ikrafttreden
Disse forskrifter trer i kraft 1. mars 1986.
  
Ord for dagen
0372
Å, himmel, er en ung pikes forstand da skrøpelig som livet hos en olding?
William Shakespeare
  
Andre forskrifter til Arbeidsmiljøloven
Alfabetisk
Kronologisk