KD  
TEMAHEFTE om barns medvirkning
Berit Bae, Aud Eli Kristoffersen, Brit Johanne Eide og Nina Winger

En forskjell som må føre til en forskjell
- om barns medvirkning i planleggings- og vurderingsarbeidet

Litteraturliste:
Aukrust, V. G. (2005) Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt. En rapport utarbeidet for Utdannings- og forskningsdepartementet, Pedagogiskforskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (www.odin.dep.no/kd/norsk)
Bae, B. (1996) Det interessante i det alminnelige. Oslo: Pedagogisk forum
Bae, B (2004) Dialoger mellom førskolelærer og barn – en beskrivende og fortolkende studie. Oslo: Høgskolen i Oslo, HiO-rapport nr. 25
Bae, B. (2005) Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i Barnehage. Barne- og familiedepartementet http://odin.dep.no/bld/norsk/tema/familie_og_barnehager/barnehager/ 004051-990665/dok-bn.html
Barne- og familiedepartementet (2004) Handlingsplan for likestilling i barnehagene www.odin.dep.no
Barsotti, A. (1997) D – som Robin Hoods pilbåge. Stockholm: HLS Förlag
Bjørkman, K. (2006) Genus – en värdegrundsfråga. Tidsskriftet Förskolan 1/2006
Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2001) Från kvalitet till meningsskapande. Postmoderna perspektiv – exemplet förskolan. Stockholm: HLS Förlag
Göthson, H. (2006) Skolan en plats för Reggio Emilia-inspiration. Stockholm: Modern barndom nr 12
Haug, K. (2006) Digital kompetansebygging må bli like vanlig som lek i sandkassen. Flekkefjord: Første steg 1/06
Jansen, T. (2005) Utfordringer og kompetansebehov. Foredrag for barnehageadministrasjonen i kommunene i Nord-Trøndelag desember 2005
Johansson, E. (2003) Möten för lärande Stockholm: Skolverket www.skolverket.se/publikationer?id=1152
Jonstoij, T. & Tolgraven, Å. (2001) Hundra sätt att tänka Växsjö: Liber
Kennedy, B. (1999) Glasfåglar i molnen. Stockholm: HLS Förlag
Klausen, S. & Grangaard, H. (2000) Vis hva vi gør! København: Forlaget børn & unge
Kristoffersen, A.E. (1995) Barnas rolle i personalets planleggings- og vurderingsarbeid. Trondheim: NTNU/DMMH (Hovedfagsoppgave i førskolepedagogik)
Kristoffersen, A.(1996) Barnas rolle i personalets planleggings- og vurderingsarbeid. Trondheim: DMMHs publikasjonsserie nr. 3 1996
Kunnskapsdepartementet (2006) Lov om barnehager http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
Kunnskapsdepartementet (2006) Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. http://odin.dep.no/filarkiv/274401/rammeplan_(til_Odin).pdf
Kvistad, K. & Søbstad, F. (2005) Kvalitets-arbeid i barnehagen. Otta: Cappelen Akademisk Forlag
Lenz-Taguchi, H. (1997) Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS Förlag
Lenz-Taguchi, H. (2000) Emansipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan. Stockholm: HLS Förlag
Moss, P. (2005) Det annorlunda hos Reggio. Artikkel i L. Abbott & C. Nutbrown Erfarenhet från förskolan i Reggio Emilia Lund: Studentlitteratur
Nordin-Hultman, E. (2004) Pedagogiska miljøer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber
Nyhus, L. (2005) Å møte barn med respekt – evaluering av et utviklingsarbeid i Inderøybarnehagen ØF-rapport nr. 16/2005
Olofsson, B. (1993) Vill Anna gifta sig med Fredrik? Stockholm: HLS Förlag
Rinaldi, C. (2005) Er læreplaner nødvendige? Børn i Europa nr 9 2005 www.bupl/dk
Rinaldi, C. (2006) Att göra lärande synlig. Barns lärande – individuellt och i grupp. Stockholm: HLS Förlag
Sandvik, N. (2005) Uvitenhet eller arroganse? Flekkefjord: Første steg 4/2005
Wallin, K. (1996) Reggio Emilia och de hundra språken. Eskilstuna: Liber utbildning Wehner-Godee, C. (2000) Att fånga lärandet. Borås: Liber
Åberg, A. (2005) Lyssnandets pedagogik. Stockholm: Liber

Utgitt av:
Kunnskapsdepartementet 2006
Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra:
Departementenes servicesenter
Kopi- og distribusjonsservice
www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Publikasjonskode F-4217 B
Heftet kan kjøpes gjennom
Akademika AS
Pb. Blindern, N-0134 OSLO
Telefon: +47 22 18 81 23
Telefax: + 22 18 01
offpubl@akademika.no
www.akademika.no
Design: Tank Design as
Foto: Sveinung Bråthen
Trykk: RK Grafisk AS
Opplag: 20 000Innhold
Perspektiver på barns medvirkning i barnehage
Hvordan forstå begrepet medvirkning?
Refleksjoner med utgangspunkt i noen artikler i FNs Barnekonvensjon (artikkel 12, 13,og 14)
Oppfølging i praksisfeltet
Avslutning
Litteraturliste
Dilemmaer ved barns medvirkning
Barns deltakelse – voksnes forestillinger
Kompetente og bidragsytende barn
Medvirkning – medbestemmelse og ansvar
Medvirkning – for individet og/eller fellesskapet
Medvirkning – en mulighet for alle barn?
Samarbeid med foreldrene
Medvirkning – konsekvenser og forpliktelser
Avslutning
Litteraturliste
En forskjell som må føre til en forskjell - om barns medvirkning i planleggings- og vurderingsarbeidet
Alle barn i barnehagen har rett til medvirkning
Planlegging – dokumentasjon – vurdering
Planlegging og medvirkning - ny form for planlegging
Rom for lek, - om organisering av dagen og barnegruppen
Barnas rolle i vurderingsarbeidet
Avslutning
Litteraturliste