Hovedavtalen     LO - NHO
2010 — 2013
Del A
  
Kap. V. Tillitsvalgte, antall og valg

§ 5—1.  Rett og plikt til å velge tillitsvalgt
Hvis bedriften eller arbeidstakerne krever det, skal det velges tillitsvalgte for de organiserte arbeidstakere.1)
Blir en bedrift splittet i mindre enheter og de tidligere eiere fortsatt har vesentlige eierinteresser, kan arbeidstakerne innenfor samme forbundsområde kreve at det i en overgangsperiode på inntil 6 måneder opprettes et felles arbeidsutvalg av tillitsvalgte, jf. § 5-4.2)
Når bedriftsstrukturen endres slik at den ikke samsvarer med den etablerte organiseringen av klubber/avdelinger, skal partene drøfte hensiktsmessige ordninger.3)
BYGG/ANLEGG/OFFSHORE
Ved hver bedrift skal det velges bedriftstillitsvalgt, eventuelt plasstillitsvalgt for de organiserte arbeidstakere hvis bedriften eller arbeiderne forlanger det. I hovedbyggefagene og anleggsfagene bør det i så fall velges plasstillitsvalgt.
Hvis det av kommunikasjonsmessige årsaker viser seg å være behov for såvel bedriftstillitsvalgte som plasstillitsvalgte, kan partene på den enkelte bedrift inngå avtale om at det skal velges tillitsvalgte av begge kategorier.
Blir partene ikke enige ved lokale forhandlinger, kan saken bringes inn til organisasjonsmessig avgjørelse.
Definisjoner:
Plasstillitsvalgte er de tillitsvalgte som i hovedbyggefagene (murerfaget,.tømrerfaget.og.betongfaget) og i anleggsfaget velges av og blant de arbeidstakere som arbeider i den enkelte bedrifts tjeneste på vedkommende arbeidsplass. Sentralverksted, opplags- og lagertomt anses i denne forbindelse som egne arbeidsplasser.
Bedriftstillitsvalgte er de tillitsvalgte som velges av og blant arbeidstakerne i bedriften som helhet (f.eks.«Klubbstyret»)
Organisasjonstillitsvalgte er de tillitsvalgte som er ansatt eller valgt innen Fellesforbundets tariffområde for Fellesoverenskomsten for byggfag, eller Norsk Arbeidsmandsforbund, eller deres underavdelinger og grupper. For disse tillitsvalgte gjelder ikke «Hovedorganisasjonenes Felleserklæring om tillitsvalgtsinstitusjonen» i kap. VI, § 6-2 pkt. 2, § 6-4 pkt. 2, § 6-11, og § 9, Del B Samarbeidsavtale. Heller ikke gjelder § 2-3 pkt. 1 for hovedbyggefagenes sentralverksteder.
Spesielle tillitsvalgte, valgt blant arbeidstakere for å ta seg av akkordavtaler, anses ikke som tillitsvalgte i Hovedavtalens forstand.
NHOs merknader:
1)
De organiserte arbeidstakere innenfor tariffområdet har en ubetinget rett til å velge tillitsvalgte. De har også en plikt til å foreta slike valg dersom arbeidsgiveren krever det.
2)
Det er et vilkår at disse arbeidstakerne skal være innenfor samme forbundsområde, og at de tidligere eiere har vesentlige eierinteresser i de enkelte nye enhetene. Blir således enkelte enheter solgt til helt nye eiere, vil arbeidstakerne i disse enhetene ikke kunne delta i et slikt felles arbeidsutvalg.
Hva som er “vesentlige eierinteresser” er det ikke sagt noe om. Det må likevel kunne forutsettes at eierandelen må være slik at det kan gi vesentlig innflytelse på bedriftens disposisjoner.
Felles arbeidsutvalg vil si tre personer jf. § 5-4.
3)
Hver av partene kan kreve at man drøfter hensiktsmessige ordninger når bedriftsstrukturen endres vesentlig. Denne bestemmelsen er ny i 2006 og må ses i sammenheng med § 5-2 tredje ledd.

§ 5—2.  Antall tillitsvalgte
Ved hver bedrift som har inntil 25 arbeidstakere kan det velges 2 tillitsvalgte.
Ved.bedrift.med
26
-
50
arbeidstakere
3
tillitsvalgte
51
-
150
arbeidstakere
4
tillitsvalgte
151
-
300
arbeidstakere
6
tillitsvalgte
301
-
500
arbeidstakere
8
tillitsvalgte
501
-
750
arbeidstakere
10
tillitsvalgte
Over
750
arbeidstakere
12
tillitsvalgte
Arbeidstakere tilsluttet organisasjoner utenfor LO teller ikke med ved beregningen.4)
Når en virksomhet omorganiserer eller endrer antallet arbeidstakere, skal antallet tillitsvalgte drøftes. Antallet tillitsvalgte skal til enhver tid stå i forhold til bemanningen.5)
Partene på den enkelte bedrift kan skriftlig avtale et større antall tillitsvalgte, særlig i tilfeller hvor bedriftens struktur og organisasjonsform tilsier dette.
BYGG/ANLEGG/OFFSHORE/INNENRIKS SKIPSFART
Valg av tillitsvalgte kan foretas ved at bedriften enten ses som en enhet, eller ved at den enkelte byggeplass/anleggsområde ses for seg.
I hovedbyggefagene og anleggsfaget kan det ved hver arbeidsplass som har inntil 25 arbeidstakere velges 2 plasstillitsvalgte.
Ved arbeidsplasser som har:
26
-
50
arbeidstakere
 3
tillitsvalgte
51
-
150
arbeidstakere
4
tillitsvalgte
151
-
300
arbeidstakere
6
tillitsvalgte
Over
300
arbeidstakere
8
tillitsvalgte
En av disse tillitsvalgte kan velges som studietillitsvalgt som skal ta seg av yrkesopplæring i forståelse med bedriftsledelsen samt faglig opplysningsvirksomhet. Ved arbeidsplasser med mer enn 301 arbeidstakere kan det dog velges en studietillitsvalgt i tillegg til nevnte antall.
Der det ikke velges bedriftstillitsvalgte med tilhørende arbeidsutvalg, kan det blant plasstillitsvalgte på den enkelte byggeplass/anlegg hvor det er valgt 3 eller flere tillitsvalgte, velges arbeidsutvalg.
Er flere hovedbyggefag innen samme bedrift representert på arbeidsplassen, har dog hvert fag rett til minst 1 tillitsvalgt. Blir et nytt hovedbyggefag representert etter at valg allerede er foretatt, er det forutsetningen at en av de valgte om nødvendig viker sete.
NHOs merknader:
4)
Det er bare de (LO) organiserte arbeidstakerne innenfor det aktuelle tariffområde på bedriften som skal delta ved valg av tillitsvalgte. Ved beregning av hvor mange tillitsvalgte som kan velges, skal likevel de uorganiserte regnes med. Arbeidstakere som er tilsluttet en annen arbeidstakerorganisasjon skal ikke regnes med i grunnlaget for antall tillitsvalgte. Dette gjelder selv om denne organisasjonen ikke har tariffavtale med bedriften.
Dersom det er flere organisasjoner som har tariffavtale med tilsvarende hovedavtalebestemmelse på dette området innenfor samme tariffområde, kan dette tilsynelatende føre til at de uorganiserte skal telles med to ganger. Dette har selvsagt aldri vært meningen, og i et slikt tilfelle bør de uorganiserte fordeles forholdsmessig mellom de organisasjonene som skal velge tillitsvalgte.
5)
Hver av partene kan kreve drøftelser om antallet tillitsvalgte når endringer i organisasjonen eller antall ansatte tilsier endret antall tillitsvalgte. Hver av partene kan kreve gjennomført de endringer i antallet tillitsvalgte som den nye situasjonen tilsier uten hensyn til valgperioden for de tillitsvalgte.

§ 5—3.  Gruppevise valg
Valg av tillitsvalgte kan om ønskes i steden foregå gruppevis. Enhver arbeidstakergruppe, som av de lokale parter anerkjennes som sådan, og som har gjennomsnittlig minst 25 arbeidstakere, har da rett til 1 tillitsvalgt i utvalget for tillitsvalgte. Dette gjelder selv om antallet tillitsvalgte derved blir høyere enn etter § 5-2.6)
NHOs merknader:
6)
Ønsker de organiserte å velge tillitsvalgte gruppevis, er det en forutsetning at partene lokalt anerkjenner inndelingen i arbeidstakergrupper, og at hver av disse gruppene har minst 25 arbeidstakere.
  I en protokolltilførsel til forhandlingsprotokollen ved Hovedavtalerevisjonen 1990 ble det forutsatt at partene i renholdsbransjen skulle drøfte om valg av tillitsvalgte skal kunne skje gruppevis for dem som har fast arbeidsplass utenfor bedriftens faste arbeidssted.

§ 5—4.  Arbeidsutvalg
Blant de tillitsvalgte velges et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget har ansvar for ledelsen av de tillitsvalgtes arbeid.7)
NHOs merknader:
7)
I praksis vil arbeidsutvalget også være forhandlingsutvalg. I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig for bedriften å forholde seg til arbeidsutvalget.

§ 5—5.  Tillitsvalgte med spesielle oppgaver
Blant de tillitsvalgte kan enkelte velges til spesielle oppgaver,8) f.eks. studie/opplæringstillitsvalgt, sosialtillitsvalgt9), ungdomstillitsvalgt og likestillingstillitsvalgt, jf. 10-11 og kap. XVI. Dette skal ikke medføre at antall tillitsvalgte økes. Dersom det velges særskilt sosialtillitsvalgt, skal denne bistå de ansatte i saker av sosial karakter som har tilknytning til forhold på bedriften. Før opplæringstiltak settes i gang, skal studietillitsvalgte tas med på råd.
Tillitsvalgte etter tilleggsavtale IV og VI kan velges i tillegg utover rammene angitt i § 5-2.
Hvis arbeidstakerne er tilsluttet ulike LO-forbund med egen Hovedavtale, kan det opptas drøftelser med bedriftsledelsen, for å oppnå en rasjonell behandling av spørsmål vedrørende tilleggsavtale II, herunder antallet datatillitsvalgte.
NHOs merknader:
8)
Fra 2006 kan det også utpekes en egen ungdomstillitsvalgt. Det er samtidig uttrykkelig slått fast at disse tillitsvalgte med spesielle oppdrag ikke skal medføre at antall tillitsvalgte øker. Spesialoppgavene må altså legges til en av de allerede eksisterende tillitsvalgte.
Det er likevel slik at tillitsvalgte som er valgt med hjemmel i tilleggsavtale II (arbeidstidsstudier) og tilleggsavtale III (data) kommer i tillegg. Også disse tillitsvalgte har status som tillitsvalgte etter Hovedavtalen.
9)
Dette kom inn som nytt i 1998. LO ønsket i utgangspunktet at en slik sosial tillitsvalgt skulle ha som arbeidsoppgave å bistå arbeidstakerne i alle saker av sosial karakter. Virkeområdet ble likevel begrenset til saker av sosial karakter som har tilknytning til forhold på bedriften. Dette kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med omlegging eller nedbemanning.

§ 5—6.  Utvalg av tillitsvalgte
Hvis de ansatte ved bedriften er medlemmer i ulike fagforeninger, tilsluttet LO, kan de i felles møter velge leder for de tillitsvalgte10). Lederen av LO-utvalget kan velges utenom11) de øvrige tillitsvalgte og uavhengig av hvilken hovedavtale som gjelder.
Lederen kan delta i alle avtalte forhandlingsmøter etter § 2-3.12)
NHOs merknader:
10)
Dette er en bestemmelse som er aktuell når bedriften er omfattet av flere tariffavtaler med samme hovedorganisasjon (LO eller YS).
11)
Han eller hun kommer altså i tillegg til det antall tillitsvalgte som Hovedavtalen for øvrig hjemler.
12)
Dette er tvistemøter. I andre typer møter, f.eks. lokale lønnsforhandlinger, forhandlinger om særavtaler e.l., har fellestillitsvalgte ikke uten videre adgang til å delta.

§ 5—7.  Konsernutvalg
I konserner skal det etableres konsernutvalg iht. reglene i avtalens kap. XIV.

§ 5—8.  Koordineringsutvalg ved oppføring av store anlegg mv.
Når flere bedrifter er engasjert samtidig i forbindelse med oppføring av store anlegg, kan det etableres et koordineringsutvalg med 1 tillitsvalgt fra hver av de berørte bedrifter. Det samme gjelder ved store tidsbegrensede arbeider, så som ombygginger/ opprustinger av slike anlegg. Likeledes kan det etableres koordineringsutvalg i annen virksomhet der flere bedrifter har oppdrag for samme oppdragsgiver på samme sted.13) Om nødvendig kan møter i koordineringsutvalget holdes i arbeidstiden.
Utvalget skal arbeide med informasjon om fellesanliggender og sosiale/kulturelle aktiviteter. Et av medlemmene i utvalget kan spesielt ta seg av kulturelle, velferdsmessige og sosiale forhold.
NHOs merknader:
13)
Bestemmelsen tok i utgangspunktet sikte på midlertidige situasjoner. Fra 1998 er imidlertid bestemmelsen utvidet til også å omfatte permanente virksomheter. Også i slike tilfeller kan det være et behov for en koordinering av enkelte deler av tillitsmannsvirksomheten. Bestemmelsen tar likevel ikke sikte på at det skal etableres koordineringsutvalg med deltakelse fra underentreprenører som har helt kortvarige oppdrag innenfor virksomheten. Det er satt som vilkår at bedriftene skal ha samme oppdragsgiver, og at koordineringsutvalget bare omfatter en geografisk enhet. Det er således ikke aktuelt med koordineringsutvalg som f.eks. omfatter flere installasjoner i Nordsjøen.

§ 5—9.  Valgregler
Tillitsvalgte skal velges blant anerkjent dyktige arbeidstakere med erfaring og innsikt i bedriftens arbeidsforhold.14) De skal såvidt mulig ha arbeidet i bedriften eller i selskapet som helhet15) de to siste år.
Arbeidstakere som i særlig grad skal være arbeidsgiverens representant - så som arbeidstakere i særlig betrodd stilling som overordnet leder innenfor bedriften, som personlig sekretær for bedriftsledelsen eller som skal representere arbeidsgiveren i forhandlinger om eller ved avgjørelsen av lønns- og arbeidsvilkår for underordnet personale, kan ikke velges som tillitsvalgt.
Protokolltilførsel
Arbeidstakere som er sagt opp, kan ikke velges. Dette gjelder ikke gjenvalg.
NHOs merknader:
14)
Det er en forutsetning at vedkommende er i aktiv arbeid. Arbeidstakere med permisjon (f.eks omsorgspermisjon) kan ikke samtidig fungere som tillitsvalgt. Dersom bedriften er av den oppfatning at en tillitsvalgt ikke fyller disse kravene, kan saken tas opp til drøftelse mellom hovedorganisasjonene. Valget av vedkommende vil imidlertid i slike tilfeller bare kunne settes til side dersom partene er enige om det. Et slik spørsmål kan ikke bringes inn for Arbeidsretten. Detillitsvalgte skal for øvrig velges innenfor den arbeidstakergruppe de skal representere, av og blant dem som omfattes av vedkommende overenskomst.
15)
Dersom det velges en arbeidstaker som ikke har vært i bedriften i to år og det finnes arbeidstakere med så lang tjenestetid som er valgbare, vil valget være ugyldig og det må i tilfelle foretas nytt valg.
Aldersgrense for tillitsvalgte opphørte fra 2006.
Henvisningen til “selskapet som helhet” innebærer at vedkommende kan ha arbeidet i andre deler av selskapet dersom selskapet består av mer enn en bedrift. “Selskapet” må forstås som den juridiske enhet som er arbeidsgiver, d.v.s. det enkelte aksjeselskap, personlige eide selskap e.l. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å ha arbeidet innenfor andre selskaper i samme konsern.

§ 5—10.  Valgperioden
Valget gjelder for et kalenderår. Leder, nestleder og sekretær kan velges for 2 år. Ved leders fravær fungerer nestleder eller i dennes fravær sekretær.16)
Hvis en tillitsvalgt slutter ved bedriften, opphører vedkommende i vervet.17)
NHOs merknader:
16)
Poenget er å fastslå en rangordning og at tillitsvalgteapparatet skal fungere i forhold til bedriften selv om enkelte har fravær.
17)
Dersom en tillitsvalgt slutter i bedriften, har arbeidstakerne både rett og plikt til å velge en ny for resten av perioden. For øvrig har bedriften hverken rett eller plikt til å godta fratreden eller valg av nye tillitsvalgte i funksjonsperioden. Det er også gitt uttrykk for dette i en protokolltilførsel fra 1947. En tillitsvalgt kan således ikke unndra seg sine forpliktelser ved å nedlegge sitt verv, jf. § 6-5 nr. 3, siste setning. Partene lokalt eller på organisasjonsplanet kan likevel bli enige om at en tillitsvalgt skal fratre sitt verv og erstattes ved nyvalg.

§ 5—11.  Melding om valg
Bedriften skal innen 8 dager ha skriftlig melding med navn på de valgte iht. § 5-2 og § 5-9 med angivelse av hvem som er leder, nestleder og sekretær.18)
En arbeidstaker kan ikke kreves anerkjent som tillitsvalgt før slik melding er gitt. Inntil bedriften har mottatt melding om nyvalg, fungerer de tidligere valgte.19)
NHOs merknader:
18)
Det understrekes at det å velge klubbstyre ikke er det samme som å velge tillitsvalgte etter Hovedavtalen. Det er således ikke tilstrekkelig bare å meddele bedriften hvem som er valgt til klubbstyret. Bedriften skal ha melding om hvem som er valgt som tillitsvalgte i forhold til Hovedavtalen selv om dette ofte er de samme personene som er valgt inn i klubbstyret.
19)
Selv om bedriften har krav på å få skriftlig melding innen åtte dager om utfallet av valget, har det hendt at slik melding ikke er gitt, men at bedriften likevel i praksis har forholdt seg til de nyvalgte tillitsvalgte. LO og NHO (N.A.F.) er derfor enige om følgende forståelse av bestemmelsen (brev av 23.12.1977/ 06.01.1978):
“Dersom det godtgjøres at bedriften i praksis har behandlet en arbeidstaker som lovlig valgt tillitsmann, skal manglende skriftlig underretning til bedriften ikke kunne påberopes som grunn for ikke å anerkjenne vedkommende som tillitsmann.”
Innhold
DEL A
Kap. I. Partsforhold, virkeområde og varighet
Kap. II. Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmål
Kap. III. Konflikter
Kap. IV. Særavtaler
Kap. V. Tillitsvalgte, antall og valg
Kap. VI. Arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter
Kap. VII. Vernearbeid og verne- og helsepersonale
Kap. VIII. Permittering
Kap. IX. Informasjon, samarbeid og medbestemmelse
Kap. X. Bestemmelser vedrørende individuelle ansettelsesforhold
KAP XI. Månedlig utlønning, lønn over bank og trekk av fagforeningskontingent
Del B - Samarbeidsavtale
Formålet med avtalens kapitler XII-XVIII
Kap. XII. Bedriftsutvalg – felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg
KAP. XIII. Avdelingsutvalg
Kap. XIV. Konsernbestemmelser
Kap. XV. Informasjonsmøter og bedriftskonferanser
Kap. XVI. Kompetanseutvikling
Kap. XVII. Partenes ansvar for oppfølging av samarbeidsavtalen
Kap. XVIII. Organisasjonenes fellestiltak - samarbeid og utvikling
Del C - Tilleggsavtaler
Tilleggsavtale I
Avtale.om.bedriftsutvikling
Tilleggsavtale II
Rammeavtale om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet
Tilleggsavtale III
Avtale om opplæring i arbeidsdmiljø i virksomhetene
for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Tilleggsavtale IV
Rammeavtale om teknologisk utvikling og
datamaskinbaserte systemer
Tilleggsavtale V
Avtale om kontrolltiltak i bedriften
Tilleggsavtale VI
Retningslinjer for bruk av arbeidsstudier
Tilleggsavtale VII
Rammeavtale om systematisk arbeidsvurdering
som grunnlag for fastsettelse av differensierte lønninger
Tilleggsavtale VIII
Avtale om europeiske samarbeidsutvalg eller
tilsvarende samarbeidsformer
Protokolltilførsler ved revisjonen 2009