Forskrift
2007-11-09 nr. 1268
Forskrift til: Folkeregisterloven
Folkeregisterforskriften
 
Kapittel 2. Det sentrale folkeregister mv.

§ 2-1.  Det sentrale folkeregister
Registeret skal føres fortløpende, og skal omfatte alle personer som nevnt i Folkeregisterloven § 1.
Knyttet til det enkelte fødselsnummer og D-nummer kan registeret inneholde opplysninger om følgende forhold:
  
Fullt navn
 
Fødested
 
Registreringsstatus for person med fødselsnummer:
1 = Bosatt
3 = Utvandret
4 = Forsvunnet
5 = Død
6 = Utgått fødselsnummer
7 = Fødselsregistrert
8 = Annullert tilgang
9 = Uregistrert person
 
Registreringsstatus for person med D-nummer:
a.
2 = I bruk
5 = Utgått, link til fødselsnummer
6 = Utgått, dublett
7 = Utgått, avgang
9 = Utgått, korrigert til nytt Dnr.
b.
1 = Aktiv
2 = Død
4 = Savnet
Henvisning til nytt/tidligere fnr./Dnr.
Statsborgerskap
 
Samemanntall:
I = Innmeldt
U = Utmeldt
 
Umyndiggjort:
J = Ja
N = Nei
Verge
Hjelpeverge
Sted/myndighet sivilstand
Dato for sivilstand
Sivilstand:
0 = Uoppgitt
1 = Ugift
2 = Gift
3 = Enke/Enkemann
4 = Skilt
5 = Separert
6 = Registrert partner
7 = Separert partner
8 = Skilt partner
9 = Gjenlevende partner
Aktuell adresse:
- Registreringsdato
- Flyttedato
- Kommunenummer
- Gatekode/gårdsnummer
- Adressenavn
- Husnummer/bruksnummer
- Bokstav/festenummer
- Undernummer
- Bolignummer
Adressetype:
0 = Vanlig bosatt
1 = Tilleggsadresse
2 = Postadresse
3 = Oppholds-/kontaktadresse i Norge
Postnummer
Kretser
Innflytting fra kommune/land
Utflytting til kommune/land
Dødsdato
Familienummer
Dato for familienummer
Personkode som viser hvilken relasjon personen har til familienummeret:
1 = Referanseperson
2 = Kvinnen hos ektefeller av ulikt kjønn; yngste person hos partnere og ektefeller av samme kjønn
3 = Barn som bor sammen med foreldre
Foreldres fødselsnummer - eller fødselsdato, navn og statsborgerskap
Ektefelles/registrert partners fødselsnummer - eller fødselsdato, navn og statsborgerskap
Barns fødselsnummer - eller fødselsdato, navn og kjønn
Spesifisert registreringstype:
1 = Utenriks
2 = Militær
3 = Svalbard
4 = Klientadresse
5 = Uten fast bosted
6 = Sperret adresse, strengt fortrolig
7 = Sperret adresse, fortrolig
8 = Pendler
Dato for spesifisert registreringstype
Foreldreansvar:
D = Delt
M = Mor
F = Far
C = Medmor
A = Andre
Dato for endring av foreldreansvar
Arbeidsgiver
Yrke
Arbeids-, bosettings- og oppholdstillatelse
A = Arbeidstillatelse
B = Bosettingstillatelse
E = Oppholdstillatelse etter EØS
M = Opplysning mangler
O = Oppholdstillatelse
Arbeidstillatelsens varighet
Tilhørighet til Den norske kirke
Merknad (hjemmel) for hver opplysning
Henvisning til journal
Utenlandsk
-
passnummer
-
nasjonalt id-nummer
-
Tax Identification Number (TIN)
-
trygdenummer
Enhver må godta at diakritiske tegn i vedkommendes personnavn blir utelatt. Det skal imidlertid registreres en merknad om utelatelsen.
Hvis et personnavn er for langt til bruk ved maskinelle utskrifter, må enhver godta at det gjøres forkortelser i navnet.

§ 2-2.  Fødselsnummer
Fødselsnummeret skal ha elleve siffer. De seks første siffer består av vedkommendes fødselsdato i rekkefølge to siffer for dag, to for måned, to for år. De fem siste siffer, personnummeret, består av tre individsiffer og to kontrollsiffer.
Som individsiffer for personer født:
a)
1854-1899 brukes serien 749-500,
b)
1900-1999 brukes serien 499-000,
c)
1940-1999 brukes også serien 999-900,
d)
2000-2039 brukes serien 999-500.
Kvinner skal ha like tall og menn ulike tall som siste individsiffer.
Fødselsnummeret tildeles i Det sentrale folkeregister og administreres av Skattedirektoratet.
Fødselsnummeret kan endres når fødselsdato eller kjønnsstatus endres.
Fødselsnummeret kan også endres når Politidirektoratet med hjemmel i Politiloven § 14b har gitt tillatelse til bruk av fingerte personopplysninger. Skattedirektoratet fastsetter i instruks nærmere regler for utfylling og gjennomføring av denne bestemmelse.

§ 2-3.  Fastsettelse av fødselsdato
For personer som fødes i Norge fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av fødselsmeldingen, jf. § 3-1 nr. 1.
For personer som innvandrer og som tidligere har vært registrert som bosatt i Norge, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av det som allerede er registrert i Det sentrale folkeregister.
For personer som innvandrer og som tidligere ikke har vært registrert som bosatt i Norge, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av vedkommendes pass eller tilsvarende legitimasjonsdokument når det gjelder de som ikke trenger oppholdstillatelse. For de som trenger oppholdstillatelse, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av det som er registrert i utlendingsmyndighetens register (DUF) eller i vedtak fra utlendingsmyndigheten, med mindre denne myndighet har satt fødselsdag og -måned til 1. januar. I slike tilfeller skal fødselsdag og -måned settes til den registreringsdag og -måned innvandringen har fått i Det sentrale folkeregister.
For de tilfeller der fødselsdatoen som er registrert i DUF eller i vedtak fra utlendingsmyndigheten fremstår som fingert, er basert på egenerklæring eller dokumentasjon med liten bevisverdi, kan fødselsdag og -måned settes til den registreringsdag og -måned innvandringen har fått i Det sentrale folkeregister. Det samme gjelder der antall tilgjengelige personnumre for den aktuelle fødselsdato er svært lavt.

§ 2-4.  Endring av fødselsdato
Den fødselsdato som er fastsatt av registermyndigheten kan bare endres når det foreligger en åpenbar skrivefeil eller i henhold til original og verifisert fødselsattest dersom attesten også viser at fødselen er registrert senest ett år etter at den fant sted. For personer født i Norge før 1. januar 1916 kan imidlertid dåpsattest godtas.
Dersom vilkårene etter første ledd fremstår som uforholdsmessig vanskelige å oppfylle, eller registermyndigheten av andre grunner finner å kunne fravike disse, kan likevel annen form for dokumentasjon godtas dersom denne ut fra de øvrige opplysninger som fremkommer i saken, virker troverdig. Unntatt her er de tilfeller der antall personnumre for den omsøkte fødselsdag og -måned er svært lavt. I slike tilfelle kan likevel den registrerte fødselsdato forbli uendret.
Skattekontoret fatter vedtak i saker om endring av fastsatt fødselsdato. Klageorgan er Skattedirektoratet.

§ 2-5.  D-nummer
D-nummeret skal ha elleve siffer. De seks første siffer består av vedkommendes fødselsdato i rekkefølge to siffer for dag der første er tillagt fire, to for måned, to for år. De fem siste siffer, personnummeret, består av tre individsiffer og to kontrollsiffer.
Som individsiffer for personer født:
a)
før 1. januar 2000 brukes serien 000-499,
b)
etter 1. januar 2000 brukes serien 500-999.
Kvinner skal ha like tall og menn ulike tall som siste individsiffer.
D-nummeret kan bare endres når fødselsdato eller kjønnsstatus endres.
D-nummeret tildeles i Det sentrale folkeregister og administreres av Skattedirektoratet. Nærmere bestemmelser om tildelingsmyndighet gis av Skattedirektoratet.

§ 2-6.  Hvem som kan tildeles D-nummer
D-nummer tildeles fysisk person som ikke fyller vilkåret for å få tildelt fødselsnummer, og som er:
a)
skatte- eller avgiftspliktig til Norge, herunder til Svalbard, jf. Svalbardskatteloven § 2-1 og § 2-2,
b)
i forretningsforhold med norsk bank eller annen institusjon som er underlagt reglene i Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (Finansieringsvirksomhetsloven),
c)
registreringspliktig i Foretaksregisteret, Løsøreregisteret eller Konkursregisteret,
d)
rolleinnehaver i juridiske enheter, jf. Enhetsregisterloven § 5 annet ledd bokstav f og § 6 første ledd bokstav a-e og h, eller har tilsvarende rolle i utenlandsk deltakerlignet selskap (DLS) eller i selskap som nevnt i Skatteloven § 2-4 eller som utfører rapporteringsoppgaver på vegne av slike rolleinnehavere,
e)
kontohaver i Verdipapirsentralen,
f)
eier av fast eiendom som omfattes av Matrikkellova,
g)
omfattet av ordning som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten eller Helseøkonomiforvaltningen, eller som har rettighet utledet fra slik person,
h)
bosatt på Svalbard, jf. forskrift om register over befolkningen på Svalbard § 2,
h)
under autorisering av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).

§ 2-7.  Rekvirering av D-nummer
D-nummer rekvireres fra tildelingsmyndigheten av den registreringsenhet som har behov for D-nummer for å registrere personer som er nevnt i § 2-6.
Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjon skje på særskilt blankett, fastsatt av Skattedirektoratet. Vedlagt rekvisisjonen må følge bekreftet kopi av legitimasjonsdokument. Legitimasjonen skal være utstyrt med fotografi av personen og inneholde opplysning om:
a)
fullt navn,
b)
fødselsdato,
c)
kjønn og
d)
statsborgerskap.
I tillegg skal det gis opplysning om adresse i hjemlandet og om oppholds-/kontaktadresse i Norge. Dersom rekvirenten mener det er nødvendig, skal det også gis opplysning om sivilstand.
Det eller de legitimasjonsdokumenter som fremlegges, skal være utstedt av offentlig myndighet eller av et annet organ hvis kontrollrutiner for dokumentutstedelser er betryggende og det er allment akseptert at dokumentet for øvrig har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
Kravet til innsendt kopi av legitimasjonsdokument gjelder imidlertid ikke når arbeids- eller oppdragsgiver overfor det skattekontor som Skattedirektoratet bestemmer, har bekreftet at en persons identitet er riktig oppgitt. Kravet til innsending gjelder heller ikke for personer som kommer inn under § 2-6 bokstav g når Arbeids- og velferdsetaten eller Helseøkonomiforvaltningen bekrefter på rekvisisjonen at legitimasjonsdokument som nevnt i foregående ledd ikke er tilgjengelig for personen. Når rekvisisjonen gjelder asylsøker, skal likevel bekreftet kopi av registreringsbevis for asylsøkere (asylsøkerbevis) vedlegges.
Skattedirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra kravet til legitimering og fra kravet til innsending av legitimasjon. Skattedirektoratet kan også i forbindelse med etablering av prøveordninger for utenlandske arbeidssøkende gi andre regler om rekvirering mv. og tildeling av D-nummer.

§ 2-8.  Avvisning av rekvisisjon om D-nummer
Dersom kravene til dokumentasjon ikke er oppfylt, skal rekvisisjonen avvises uten vedtak.
Finner tildelingsmyndigheten at vilkårene i § 2-6 for tildeling av D-nummer ikke foreligger, skal rekvisisjonen avslås i skriftlig beslutning som sendes rekvirenten, jf. § 2-7 første ledd. Rekvirenten kan påklage avslaget til Skattedirektoratet.
Innhold
Kapittel 1.
Alminnelige bestemmelser
Kapittel 2. Det sentrale folkeregister mv.
Kapittel 3. Registrering på grunnlag av meldinger mv.
Kapittel 4. Hvem som skal regnes som bosatt i Norge
Kapittel 5.
Hvor i Norge en person skal regnes som bosatt
Kapittel 6. Pendlere
Kapittel 7.
Melding og vedtak om registrering av flytting
Kapittel 8.
Ukjent registrerings- og oppholdskommune
Kapittel 9. Registermyndighetens taushetsplikt og opplysningsvirksomhet
Kapittel 10. Attester
Kapittel 11.
Forskjellige bestemmelser
  
Ord for dagen
1019
Det er et gledelig faktum at menneskenaturen ikke regnes som en del av vår kultur.
Nils-Fredrik Nielsen
  
Forskrifter til Folkeregisterloven
Alfabetisk
Kronologisk