Forskrift
2010-03-26 nr. 488
Forskrift til: Plan- og bygningsloven
Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften)
 
Tredje del. Godkjenning og ansvar
Kapittel 10. Krav til foretakenes system


§ 10-1.  System for oppfyllelse av Plan- og bygningsloven. Krav til rutiner
Foretak som søker godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Systemet skal i innhold og omfang være tilpasset foretaket og tilhørende godkjenningsområde. Ved lokal godkjenning for ansvarsrett skal systemet være tilpasset ansvarsområdet. Av systemet skal følgende fremgå:
a)
b)
Hvordan andre foretak som foretaket knytter til seg, styres
c)
Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. kap. 12
d)
Hvordan foretaket identifiserer, ivaretar, herunder verifiserer, og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i Plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde, jf. § 1-2 bokstav c, og ved lokal godkjenning ansvarsområde, for å sikre at alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket
e)
Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i Plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde
f)
Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i Plan- og bygningsloven
g)
Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i Plan- og bygningsloven er oppfylt.
Foretaket skal ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet.

§ 10-2.  Dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav
Foretak eller andre skal ved søknad om godkjenning for ansvarsrett skriftlig, og på en oversiktlig måte, synliggjøre at det oppfyller krav til system og rutiner som angitt i § 10-1. Dokumentasjonen kan kreves fremlagt i en nærmere angitt form som viser hvordan kravene er ivaretatt, jf. § 5-1 tredje ledd.
Ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket redegjøre for at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å løse de oppgavene det påtar seg i tiltaket. I tillegg må foretaket redegjøre for at kvalitetssikringen er tilpasset det aktuelle tiltaket. Kravet til redegjørelse gjelder ikke ved tildeling av ansvarsrett etter § 9-1 femte ledd, andre og tredje setning.

Innhold
Første del. Generelle bestemmelser
Kapittel 1.
Generelle bestemmelser
Andre del. Søknadsplikt, innhold i og behandling av søknader
Kapittel 2. Tiltak som krever søknad og tillatelse
Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
Kapittel 4.
Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon
Kapittel 6. Kommunens saksbehandling
Kapittel 7. Tidsfrister for saksbehandling
Kapittel 8. Ferdigstillelse
Tredje del. Godkjenning og ansvar
Kapittel 9.
Godkjenning av foretak
Kapittel 10. Krav til foretakenes system
Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis
Kapittel 12. Ansvar
Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett
Fjerde del. Kontroll, tilsyn og overtredelsesgebyr
Kapittel 14.
Kontroll av tiltak
Kapittel 15.
Kommunens tilsyn
Kapittel 16. Overtredelsesgebyr
Femte del. Diverse bestemmelser
Kapittel 17. Refusjon
Kapittel 18. Utbyggingsavtaler
Kapittel 19. Kommunenes adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger
Kapittel 20. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
  
Ord for dagen
2702
Man er klok så lenge man søker visdommen.
I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe.
Ukjent
  
Forskrifter til
Plan- og bygningsloven
Alfabetisk
Kronologisk