Fødselspermisjon og fedrekvote
Permisjon

Fødselspermisjon (mor)
a.
Oppgi forventet nedkomstdato
b.
Du kan starte permisjonen inntil 12 uker før fødselen. Vær oppmerksom på at stønadsperioden for fødselspenger starter senest 3 uker før fødselen. Dersom du helt eller delvis unnlater å benytte retten til fødselspenger i de tre siste ukene før fødselen, forkortes stønadsperioden tilsvarende.
c.
Ved stønadsperiodens begynnelse må du velge om du vil ha fødselspenger utbetalt med 100 prosent av full dagsats eller 80 prosent av full dagsats med forholdsmessig forlengelse av stønadsperioden. Det valg du foretar vil gjelde for hele stønadsperioden og gjelder for begge foreldrene dersom begge mottar fødselspenger.
d.
Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom hvor du har mottatt sykepenger, dagpenger underarbeidsløshet, fødselspenger, svangerskapspenger eller adopsjonspenger, eller har vært i lønnet studiepermisjon.
For at faren skal ha rett til fødselspenger må både han og moren fylle vilkårene om opptjeningstid. Begge må ha vært yrkesaktive med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før fødselen. Likt med yrkesaktivitet regnes tidsrom hvor det er utbetalt sykepenger, fødselspenger, adopsjonspenger eller dagpenger under arbeidsløshet. På det tidspunkt farens permisjon tar til, må han dessuten fylle vilkårene for rett til sykepenger og ha vært i arbeid minst de to siste ukene.
Når moren har mottatt fødselspenger for de første seks ukene etter fødselen, har faren rett til fødselspenger for den gjenværende del av stønadsperioden dersom:
a.
moren gjenopptar arbeidet,
b.
moren påbegynner eller gjenopptar utdanning på heltid,
c.
moren er forhindret fra å ta seg av barnet fordi hun er innlagt i helseinstitusjon eller er så syk at hun er helt avhengig av hjelp fra faren til å ta seg av barnet.
Dersom moren har vært yrkesaktiv i minst halv stilling, er 10 uker (50 dager) av stønadsperioden forbeholdt faren dersom han fyller vilkårene for rett til fødselspenger. Dersom faren helt eller delvis unnlater å benytte fedrekvoten, forkortes stønadsperioden tilsvarende. Trygdekontoret kan dispensere fra denne bestemmelsen etter forskrift gitt av Departementet, slik at moren får hele stønadsperioden alene. Når faren tar ut fedrekvoten, får han fødselspenger beregnet i forhold til morens stillingsdel i opptjeningstiden. Dersom morens stilling har utgjort minst 75% av full arbeidstid, får likevel faren fødselspenger beregnet i forhold til sin egen stillingsdel. Hvis faren bare har rett til reduserte fødselspenger, kan han velge reduserte fødselspenger mot at fedrekvoten blir tilsvarende forkortet.
Stønadsperioden for fødselspenger kan utsettes når den som mottar fødselspenger tar lovbestemt ferie. Når ferien er avviklet, må den gjenværende del av stønadsperioden tas umiddelbart.
På spørsmålet om når du vil være tilbake i arbeid igjen er det viktig å ta hensyn til om det skal avvikles «fedrekvote» og om det er snakk om utsettelse av fødselspengeperioden p.g.a. ferieavvikling i permisjonstiden.
Dersom du ønsker å benytte deg av ordningen med tidskonto for forlenget uttak av fødselspenger er det viktig at spørsmålene under pkt. 5 blir besvart nøye. Vær oppmerksom på at det er et vilkår for rett til uttak av tidskonto at du før fødselen har arbeidet i mer enn halv stilling.
Delvis uttak av fødselspenger kombinert med delvis permisjon må skje innenfor en tidsramme på to år. I tillegg kommer perioden med hel permisjon.
Den korteste tidsperioden for delvis uttak av fødselspenger er satt til 12 uker.
Fødselspenger innenfor tidskontoen kan utgjøre 10%, 20%, 25%, 40% eller 50% av inntekten og korrespondere med stillingsdeler på 90%, 80%, 75%, 60% eller 50%.
Det maksimale antall hele uker som kan settes inn på en «tidskonto» er 39 uker for de som velger fødselspenger med redusert dagsats (80 pst.) og 29 uker med full dagsats (100 pst.).
Unntatt fra tidskonto-uttaket er:
a.
de 3 ukene før fødselen som er forbeholdt moren
b.
de 6 første ukene etter fødselen som er forbeholdt moren
c.
de 10 ukene som er forbeholdt faren (fedrekvote)
d.
den forlengede stønadsperioden ved flerbarnsfødsler
Det skal inngås skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om varigheten, graden av delvis permisjon og hvordan permisjonsuttaket skal skje. Arbeidstakers ønske skal oppfylles dersom dette ikke fører til vesentlige ulemper for virksomheten. Tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om permisjon etter denne bestemmelse, kan partene bringe inn for en ankenemnd.

Fedrekvote
Når har far rett til fedrekvote?
 • 
Det er en forutsetning at både mor og far har rett til foreldrepenger (har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene).
 • 
Mor må ha opparbeidet seg rett til foreldrepenger i en 50 prosent stilling eller mer.
Når foreligger det ikke rett til fedrekvote?
 • 
Dersom far på grunn av egen sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Det kan da settes fram krav overfor NAV lokalt om å få overført perioden til mor eller få utsatt perioden med fedrekvote.
 • 
Dersom mor er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til henne.
 • 
Dersom far ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene), overføres ukene med fedrekvote til mor.
 • 
Dersom mor har opparbeidet seg rett til foreldrepenger i en stilling lavere enn 50 prosent, overføres ukene med fedrekvote til henne.
 • 
Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene) og har mottatt engangsstønad, har ikke far rett på fedrekvote. Far kan, dersom han har rett til foreldrepenger, benytte seg av sin selvstendige rett til å ta ut vanlige foreldrepenger.
Hvordan kan far benytte seg av fedrekvoten?
 • 
Fedrekvoten kan tas ut når som helst i stønadsperioden med unntak av de første seks ukene etter fødselen. Disse ukene er av medisinske grunner forbeholdt moren.
 • 
Far kan ta ut fedrekvoten sammenhengende eller benytte seg av fleksibelt uttak på flere måter. Dersom far ønsker å utsette fedrekvoten, må han sette frem krav om dette før stønadsperioden til mor er slutt.
Nedenfor er det gitt noen eksempler:
 • 
Far kan motta foreldrepenger sammenhengende i seks uker
 • 
Far kan motta foreldrepenger én dag og arbeide fire dager i uken i 50 uker
 • 
Far kan arbeide 50 prosent og motta foreldrepenger i 100 dager
 • 
Far kan motta foreldrepenger i to uker for deretter å arbeide fulltid i for eksempel to uker og på den måten utsette perioden med to uker
 • 
Far kan ta ut fedrekvoten samtidig med avvikling av ferie eller på dager han vanligvis ikke arbeider.
 • 
Far arbeider i Nordsjøen og er tre uker på land mellom hver gang han er på jobb. Han kan ta ut fedrekvoten i de periodene han er på land
Eksemplene er ikke uttømmende.
Husk at far må ha benyttet seg av fedrekvoten
 • 
innen barnet fyller tre år
 • 
innen tre år etter en adopsjon
Hva gjør mor når far benytter seg av fedrekvoten?
Når far tar ut fedrekvoten, kan mor velge om hun vil gå ut i inntektsgivende arbeid eller ikke. Når far benytter seg av fedrekvoten kan mor og far samlet ta ut 150 % foreldrepenger. Det er en forutsetning at mor arbeider minst 50 %.
Når far ønsker å motta foreldrepenger utover perioden med fedrekvote, er det et vilkår at mor er i arbeid, utdanning, på grunn av sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet, deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere eller deltar i kvalifiseringsprogrammet for personer som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Dette betyr at mor for eksempel ikke kan ha ulønnet permisjon for å være hjemme sammen med far og barn utover fedrekvoteperioden.

 

Fødselspermisjon og fedrekvote
Permisjonsreglement
1. Generelt
2. Omfang
3. Avgjørelsesmyndighet
4. Lovfestede permisjoner
5. Avtalefestede permisjoner
5. Diverse permisjonsbestemmelser
6. Velferdspermisjoner med lønn