Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Restaurant- og matfag

Programområde: RMKOS2 Kokk- og servitørfag
Læreplan i Kokk- og servitørfag
Felles programfag Vg2
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 3-4 første ledd.
Gjelder fra 1. august 2007.
Formål
Struktur
Beskrivelse av programfagene
    Råvarer og produksjon
Kosthold, ernæring og helse
Servering, bransje og miljø
Timetall
Grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål etter Vg2
  Råvarer og produksjon
Kosthold, ernæring og helse
Servering, bransje og miljø
Vurdering

Formål
Programområdet for kokk- og servitørfag skal bidra til utvikling av kompetanse innen tilberedning, anretning og servering av måltider til gjester på ulike spisesteder og til brukere i ulike institusjoner. Måltidene har stor betydning som sosial faktor, og en stadig større del av måltidene tilberedes og serveres utenfor hjemmene. Økt kunnskap om kostens betydning for helse og velvære har ført til større etterspørsel etter ernæringsmessig riktig mat og etter spesialkost. Programfagene skal fremme kunnskap om kosthold og helse i samfunnet. Programfagene skal også bidra til å utvikle medarbeidere med evne til å produsere og til å skape en helhetlig opplevelse som imøtekommer brukernes og gjestenes ønsker og behov. Videre skal programfagene gi opplæring i norske og samiske mattradisjoner, mat fra ulike kulturer og nasjonale og internasjonale mattrender.
Opplæringen skal bidra til å utvikle elevens ferdigheter innen tilberedning, anretning og servering av mat og drikke. Opplæringen skal også fremme forståelse av måltidenes betydning og sammenhengen mellom kosthold, levevaner og helse. Opplæringen skal bidra til å utvikle elevens kompetanse innen salg, service og økonomi. Videre skal opplæringen medvirke til å styrke elevens evne til samarbeid og omstilling, og fremme etisk bevissthet og kreativitet. Opplæringen skal legge grunnlaget for innsikt i og forståelse av relevant regelverk som gjelder produksjon og omsetning av mat og drikke, og av de krav som stilles til bransje, bedrift og yrkesutøvere.
Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid og samarbeid med det lokale næringslivet. Gjennom økt faglig kompetanse skal den enkelte få bedre grunnlag for å velge videre utdanning og framtidig yrke innenfor kokk- og servitørfag.

Struktur
Programområdet for kokk- og servitørfag består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.
Oversikt over programfagene:
Årstrinn
programfag
Vg 2
Råvarer og produksjon
Kosthold, ernæring og helse
Servering, bransje og miljø

Beskrivelse av programfagene
Råvarer og produksjon
Programfaget dreier seg om behandling av ulike råvarer og produkter, tilberedningsmetoder, trygg mat, sensorikk, kvalitetskontroll og presentasjon av retter og menyer. Programfaget omfatter også gjeldende regelverk for tilberedning og oppbevaring av mat og drikke, etisk forsvarlig produksjon, god ressursutnyttelse og økonomisk forståelse.
Kosthold, ernæring og helse
Programfaget handler om sammenhengene mellom kosthold, ernæring, levevaner og folkehelse. Mat og drikke som kulturbærer står sentralt. Programfaget omfatter også mat til ulike grupper og kost- og menyplanlegging i tråd med gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter.
Servering, bransje og miljø
Programfaget handler om servering, salg, service, kommunikasjon og etikk. Det handler også om økonomisk forståelse og det ansvaret som ligger i å selge og servere mat og drikke. Arbeidsmiljø og bedriftenes ansvar for det ytre miljøet inngår.

Timetall
Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.
 Vg2 
Råvarer og produksjon: 197 årstimer
Kosthold, ernæring og helse: 140 årstimer
Servering, miljø og bransje: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I kokk- og servitørfag forstår en grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kokk- og servitørfag innebærer å arbeide med rapporter, loggføring og presentasjoner, utarbeide tilbud, menyer og drikkevarekart, gi og motta informasjon og å kunne kommunisere og samhandle i det daglige arbeidet.
Å kunne lese i kokk- og servitørfag innebærer å gjøre bruk av faglitteratur, kvalitetsstyringssystemer og manualer for utstyr. Det betyr å kunne motta bestillinger, bruke oppskrifter, sammenligne og systematisere informasjonsmateriell.
Å kunne regne i kokk- og servitørfag innebærer å omarbeide oppskrifter, foreta mengdeberegning, prissetting, vurdere tilbud og økonomiske konsekvenser. Det innebærer også å kunne beregne og sammenligne energi- og næringsinnhold.
Å kunne bruke digitale verktøy i kokk- og servitørfag innebærer å hente og oppsummere relevant informasjon og dokumentere og presentere faglig arbeid. Det innebærer også å kunne sammenligne og vurdere energi- og næringsinnhold, kost- og menyplanlegging, varebestilling, betalingsrutiner, lagerstyring og bruk av produksjonsutstyr.

Kompetansemål etter Vg2
RFG2Z01 Råvarer og produksjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i samsvar med gjeldende regelverk og andre styringsdokumenter
kvalitetsvurdere, oppbevare og behandle råvarer og bearbeidede produkter på faglig, etisk og ressursmessig forsvarlig måte
planlegge, tilberede og anrette retter og måltider ut fra grunnleggende metoder, og ivareta estetiske og sensoriske egenskaper og hensynet til næringsverdi og økonomi
bruke digitale verktøy til oppskrifts- og mengdeberegning i produksjon
bruke egnede maskiner og egnet utstyr i produksjonsprosessen
tilberede og presentere nye og tradisjonelle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale retter og menyer på kreativ og estetisk måte
praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og godt renhold i samsvar med gjeldende regelverk
gjøre rede for forebygging av matbårne sykdommer og drøfte konsekvenser av dårlig hygiene
gjøre rede for relevant regelverk og kvalitetsstyringssystemer for kokk- og servitørfag, og følge dem i praksis
RFG2Z02 Kosthold, ernæring og helse
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
drøfte sammenhengene mellom, kosthold, ernæring, levevaner og helse og gjøre rede for tiltak som kan bedre folkehelsa
gi råd om daglig kost og spesialkost
lage daglig kost, spesialkost og kost for ulike grupper ut fra den enkeltes ønsker og behov og i tråd med relevant regelverk og andre styringsdokumenter
komponere menyer og lage måltider ut fra hensyn til kultur og religion
bruke digitale verktøy i næringsberegning, kost- og menyplanlegging
RFG2Z03 Servering, bransje og miljø
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
klargjøre lokaler og foreta oppdekking og servering
forberede måltider som bidrar til helse, velvære og sosialt samkvem
drøfte hva god service, bruker- og gjestebehandling er, og vise dette i praksis
presentere, anbefale og servere mat, alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer
bruke egnede maskiner og egnet utstyr i serveringsarbeidet
tilberede varme og kalde retter og drikker i serveringslokalet, anrette og servere dem
beregne kostnader og salgspris knyttet til produksjon og salg av mat og drikke
gjennomføre enkle salgsfremmende tiltak
gjøre rede for krav til helse, miljø og sikkerhet innen kokk- og servitørfag, og følge dem i praksis
følge ergonomiske prinsipper og bruke riktig verneutstyr
drøfte etiske problemstillinger knyttet til kokk- og servitørfag og det ansvaret det innebærer å lage og tilby mat og drikke til andre
drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innbærer i kokk- og servitørfag
bruke relevante faguttrykk
gjøre miljøbevisste valg i produksjon og avfallshåndtering
praktisere førstehjelp som er relevant for kokk- og servitørfag

Vurdering
Vg2 Kokk- og servitørfag
Bestemmelser for sluttvurdering:
Standpunktvurdering
Programfag
Ordning
RFG2001 Råvarer og produksjon Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.
RFG2002 Kosthold, ernæring og helse
RFG2003 Servering, miljø og bransje
Eksamen for elever
Programfag
Ordning
RFG2001 Råvarer og produksjon Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
RFG2002 Kosthold, ernæring og helse
RFG2003 Servering, miljø og bransje
RFG2004 Tverrfaglig eksamen
Eksamen for privatister
Programfag
Ordning
RFG2001 Råvarer og produksjon Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
RFG2002 Kosthold, ernæring og helse
RFG2003 Servering, miljø og bransje
RFG2004 Tverrfaglig eksamen
De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til Opplæringsloven.

Restaurant- og matfag
Tilbudsstruktur
Felles programfag - Vg1
Restaurant- og matfag
Prosjekt til fordypning
Felles programfag - Vg2
Kokk- og servitørfag
Matfag
Prosjekt til fordypning
Felles programfag - Vg3
Bakerfaget
Butikkslakterfaget
Industriell matvareproduksjon
Institusjonskokkfaget
Kjøttskjærerfaget
Kokkfaget
Konditorfaget
Pølsemakerfaget
Servitørfaget
Sjømathandlerfaget
Sjømatproduksjon
Slakterfaget