Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Teknikk og industriell produksjon

Programområde: TPKJP2 Kjemiprosess
Læreplan i Kjemiprosess
Felles programfag Vg2
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 3-4 første ledd.
Gjelder fra 1. august 2007.
Formål
Struktur
Beskrivelse av programfagene
    Produksjon og vedlikehold
Kjemisk teknologi
Dokumentasjon og kvalitet
Timetall
Grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål etter Vg2
  Produksjon og vedlikehold
Kjemisk teknologi
Dokumentasjon og kvalitet
Vurdering

Formål
Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen prosessindustrien. Prosessindustrien står for en stor del av verdiskapingen i Norge, og omfatter installasjoner for utvinning av olje og gass, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk, farmasøytisk industri og treforedlingsindustri. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetente medarbeidere til utvinning og videreforedling av naturresurser. Videre skal programfagene medvirke til bærekraftig utnytting av naturgitte verdier, hvor forebygging av skade på mennesker og natur står sentralt. Programfagene skal fremme helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i prosessindustrien.
Programfagene skal gi opplæring i miljømessig, kvalitetsmessig og økonomisk forsvarlig produksjon. Opplæringen skal gi eleven trening i å arbeide selvstendig etter fastsatte prosedyrer og standarder. Gjennom programfagene skal eleven utvikle prosessforståelse, vurderingsevne og evne til problemløsning. Praktisk arbeid sammen med andre skal stimulere til respekt, toleranse, likeverd, samhandling og kommunikasjon.
Programfagene skal gi eleven praktisk og variert opplæring innen kjemiske og metallurgiske produksjonsmetoder. I grunnlaget for arbeidet skal det inngå både kunnskaper i kjemi og fysikk og evne til å stille inn og overvåke korrekte prosessvariabler. Programfagene skal gi trening i å nytte sansene som å lukte, lytte, se og føle for å oppdage uønskede situasjoner. Opplæringen skal gi elevene praktiske ferdigheter ved hjelp av forsøk, arbeid i verksted, laboratorier og prosesshall.

Struktur
Programområdet for kjemiprosess består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
Oversikt over programfagene:
Årstrinn
programfag
Vg 2
Produksjon og vedlikehold
Kjemisk teknologi
Dokumentasjon og kvalitet

Beskrivelse av programfagene
Produksjon og vedlikehold
Programfaget omfatter daglig drift og vedlikehold av prosessutstyr, der kjemiske og fysiske forhold i de forskjellige produksjonsmetodene i prosessindustrien står sentralt. Programfaget innebærer planlegging av arbeid sammen med andre, arbeid i tråd med arbeidsbeskrivelser og bruk av verktøy og måleinstrumenter. Programfaget omfatter også prosessindustriens utvikling og plass i samfunnet. Arbeid med sikkerhet, kvalitet og internkontroll er integrert i alt arbeid innen programfaget.
Kjemisk teknologi
Programfaget omfatter enhetsoperasjoner, apparater og utstyr, måle-, styrings- og reguleringsteknikk. Programfaget handler om kjemiske og fysiske egenskaper og måling og beregning av kjemiske og fysiske størrelser. Programfaget dreier seg også om forståelse av oppbygningen av og virkemåten til prosessanlegg.
Dokumentasjon og kvalitet
Programfaget omfatter arbeid med tegninger, skjemaer, prosedyrer og standarder. Programfaget omfatter bruk av verktøy for å sikre en felles forståelse av arbeidsoppgavene og vurdering av resultatene. Programfaget omfatter også arbeid i henhold til gjeldende kvalitetssystemer.

Timetall
Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.
 Vg2 
Produksjon og vedlikehold: 169 årstimer
Kjemisk teknologi: 168 årstimer
Dokumentasjon og kvalitet: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling og er en del av fagkompetansen. I kjemiprosessfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kjemiprosessfaget innebærer å beskrive, forklare og dokumentere arbeidet. Det innebærer også muntlig og skriftlig formulering av risikovurderinger og avviksrapporter. Videre dreier det seg om å bruke et presist språk for å unngå feil og misforståelser.
Å kunne lese i kjemiprosessfaget innebærer å følge arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, håndbøker og standarder. Aktiv deltagelse i arbeidsmiljøet forutsetter også evne til å lese intern informasjon på intranett eller oppslag.
Å kunne regne i kjemiprosessfaget innebærer å kunne foreta beregninger knyttet til arbeidsprosessene, blant annet innstillinger av prosessanlegg, beregne trykk, temperatur, blandingsforhold og andre prosessparametrer. Å kunne regne er også en forutsetning for å gjennomføre målinger og registreringer i henhold til tegninger, skjemaer og standarder og å opprettholde produktkvaliteten.
Å kunne bruke digitale verktøy i kjemiprosessfaget innebærer å kunne gjøre kildekritiske informasjonssøk, kommunisere internt og eksternt, koordinere aktiviteter og planlegge arbeidsoppgaver. Det innebærer også å styre og overvåke prosessanlegg.

Kompetansemål etter Vg2
BRT2Z01 Produksjon og vedlikehold
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
drøfte prosessindustriens egenart og rolle i industri- og samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt
utarbeide start- og stopprosedyrer for utstyr og anlegg
kjøre prosesser sikkert og i henhold til prosedyrer for drift og HMS og forklare helhet og sammenheng
kontrollere og optimalisere produksjonsprosesser ved å overvåke og bruke måleverdier og analyser
feilsøke og foreta enkle vedlikeholdsoppgaver
gjennomføre systematisk forebyggende vedlikehold på prosessutstyr i henhold til rutiner og prosedyrer
forklare hvordan kjemiske og fysiske forhold innvirker på en produksjonsprosess
kommunisere på engelsk i arbeidssituasjoner
KJP2Z02 Kjemisk teknologi
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
beskrive enhetsoperasjoner med tilhørende prosessutstyr og forklare virkemåten
forklare den logiske sammenkoblingen av enhetsoperasjonene i prosessanlegg
beskrive virkemåten for måle-, styre- og reguleringsutstyr
vurdere avvik og mulige feilkilder på måle-, styre- og reguleringsutstyr
beskrive reguleringsprinsipper som er hensiktsmessige for prosesser
bruke skjermbaserte styrings- og overvåkingssystemer
beregne masse- og energibalanser
beregne utfelt stoffmengde og strømforbruk ved elektrolyse og verifisere med forsøk
beregne trykktap og energiomsetning i et rørsystem og verifisere med forsøk
beregne varme- og energibalanse i et anlegg og verifisere med forsøk
foreta støkiometriske beregninger
bruke norsk og engelsk fagterminologi
KJP2Z03 Dokumentasjon og kvalitet
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
bruke tekniske flytskjemaer, blokkskjemaer og forriglingsmatriser over kjemiske produksjonsprosesser
lage blokk- og flytskjema over forskjellige reguleringskretser
forklare en prosess med materialflyt, utstyr og reguleringer ut fra tekniske flytskjemaer (P&ID)
bruke aktuelle datablad og foreta risikovurdering i forbindelse med planlegging og utførelse av drifts- og vedlikeholdsoppgaver
skrive logg over utført arbeid og avvik
arbeide i tråd med gjeldende regelverk for internkontroll og kvalitetssikring
bruke fysiske og digitale oppslagsverk i arbeidet og utføre kildekritikk
vurdere og beskrive egen utvikling på grunnlag av utførte arbeidsoppgaver

Vurdering
Vg2 Kjemiprosess
Bestemmelser for sluttvurdering:
Standpunktvurdering
Programfag
Ordning
KJP2001 Produksjon og vedlikehold Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.
KJP2002 Kjemisk teknologi
KJP2003 Dokumentasjon og kvalitet
Eksamen for elever
Programfag
Ordning
KJP2001 Produksjon og vedlikehold Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
KJP2002 Kjemisk teknologi
KJP2003 Dokumentasjon og kvalitet
KJP2004 Tverrfaglig eksamen
Eksamen for privatister
Programfag
Ordning
KJP2001 Produksjon og vedlikehold Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
KJP2002 Kjemisk teknologi
KJP2003 Dokumentasjon og kvalitet
KJP2004 Tverrfaglig eksamen
De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til Opplæringsloven.

Teknikk og industriell produksjon
Tilbudsstruktur
Felles programfag - Vg1
Teknikk og industriell produksjon
Prosjekt til fordypning
Felles programfag - Vg2
Arbeidsmaskiner
Bilskade, lakk og karosseri
Brønnteknikk
Industriell møbelproduksjon
Idustritekstil og design
Kjemiprosess
Kjøretøy
Laboratoriefag
Maritime fag
Produksjons- og industriteknikk
Prosjekt til fordypning
Særløp - Vg2
Garverifaget
Gjenvinningsfaget
Industriell skotøyproduksjon
Låsesmedfaget
Tekstilrensfaget
Vaskerifaget
Felles programfag - Vg3
Aluminiumskonstruksjons-faget
Anleggsmaskinmekaniker-faget
Billakkererfaget
Bilmekanikerfaget, lette kjøretøy
Bilmekanikerfaget, tunge kjøretøy
Bilskadefaget
Bokbinderfaget
Boreoperatørfaget
Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
Brønnfaget, komplettering
Brønnfaget, kveilerørsoperasjoner
Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
Brønnfaget, sementering
Chassispåbyggerfaget
CNC-maskineringsfaget
Dimensjonskontrollfaget
Finmekanikerfaget
Grafisk emballasjefaget
Hjulutrustningsfaget
Industriell overflatebehandling
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrirørleggerfaget
Industrisnekkerfaget
Industrisømfaget
Industritapetsererfaget
Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling
Industritekstilfaget, fiskeredskap
Industritekstilfaget, garnframstilling
Industritekstilfaget, trikotasje
Industritekstilfaget, veving
Kjemiprosessfaget
Kran- og løfteoperasjonsfaget
Laboratoriefaget
Landbruksmaskin-mekanikerfaget
Matrosfaget
Modellbyggerfaget
Motormannfaget
Motormekanikerfaget
Motorsykkelfaget
NDT kontrollørfaget
Plastmekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Polymerkomposittfaget
Produksjonsteknikkfaget
Reservedelsfaget
Serigrafifaget
Støperifaget
Sveisefaget
Termoplastfaget
Trykkerfaget
Verktøymakerfaget
Særløp - Vg3
Garverifaget
Gjenvinningsfaget
Industriell skotøyproduksjon
Låsesmedfaget
Tekstilrensfaget
Vaskerifaget