Søknad om fødselspermisjon
Nedenfor ser du et bilde av skjemaet.

Skjemaet er på 1 side i WORD-format og finnes i to utgaver:

a.
Skrivebeskyttet dokument
Dokumentet er beregnet på utskrift og utfylling for hånd.
b.
Elektronisk skjema

Feltene fylles ut på datamaskinen ved å bruke TAB-tasten eller musepeker til å flytte fra felt til felt. Ferdig utfylt skjema kan skrives ut.

Ønsker du å lagre og/eller endre et dokument eller skjema?
Når du klikker på "Skrivebeskyttet dokument"/"Elektronisk skjema" får du valget mellom å åpne eller lagre dokumentet. Da velger du "lagre" og lagrer dokumentet i den mappen du vil.
For å bruke dokumentet må du først åpne det i MS-WORD. Feltene fylles ut på datamaskinen ved å bruke TAB-tasten eller musepeker til å flytte fra felt til felt. Ferdig utfylt skjema kan lagres og/eller skrives ut.
Det lagrede dokumentet er skrivebeskyttet. For å endre dokumentet må du først åpne det i MS-WORD. Velg deretter MERK ALT i Rediger-menyen og KOPIER. Velg NYTT DOKUMENT og LIM INN - og du har en kopi klar for redigering!
Endring av elektronisk skjema og/eller skrivebeskyttet dokument kan bestilles - se prisliste for egne sider.


Skjema - Fravær
Avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeid i fødsels-eller adopsjonsperioden
Arbeidsgivers og arbeidstakers oppfølgingsplan ved sykmelding
Avtale om aktiv sykmelding
Avvikling av fedrekvote/-permisjon
Egenmelding ved sykefravær
Evaluering av aktivisering/ arbeidstrening (aktiv sykmelding)
Ferierapportering for nyansatte/andre
Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter - krav om refusjon
Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter - søknad om opptak
Fraværsrapport
Fullmakt til oppfølging/bistand
IA - Funksjonsvurdering
Individuell oppfølgingsplan
Inntekts- og skatteopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, fødselspenger eller adopsjonspenger
Inntekts- og skatteopplysninger fra arbeidsgiver som betaler lønn til arbeidstaker ved sykefravær utover arbeidsgiverperiode
Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar
Krav om sykepenger – midlertidig ute av inntektsgivende arbeid
Krav om tilretteleggingstilskudd
Krav om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær pga. svangerskap, og som ikke kan omplasseres til annet arbeid i virksomheten
Melding om innkalling til førstegangstjeneste/ repetisjonsøvelse
Melding om nedkomst
Melding/søknad om avspasering og ferie
Oppmelding til attføringsutvalget
Orientering om rettigheter og plikter (Sykepenger – Rehabiliteringspenger – Uføreytelse – Grunn og Hjelpestønad)
Refusjonskrav - Honorar Bedrifthelsetjeneste (BHT) - tilrettelegging
Sjekkliste om inkluderende arbeidsliv: Oppfølging av sykmeldte
Sykefraværsrapport
Sykmeldingsblanketten
Søknad om fødselspermisjon
Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/ endring i forsikring for tillegg til sykepenger, fødselspenger og adopsjonspenger
Søknad om honorar for bedriftshelsetjenestens arbeid med tilrettelegging i IA-virksomheter
Søknad om overføring av/ forskudd på/ erstatning av ferie
Søknad om permisjon
Søknad om refusjon - Honorar bedriftshelsetjeneste (BHT) - dialogmøte ved 12-ukers sykefravær
Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom
Tilbakemelding fra sykmeldt