Arbeidstilsynet
Faktaside
Feriepenger
Hva har man krav på. Opptjening. Når de skal utbetales.

Har man krav på feriepenger?
Hva har man krav på i feriepenger?
Når skal feriepengene utbetales?
Utbetaling av feriepenger ved sykdom og permisjon
Når ferien ikke avvikles
Feriepenger ved oppsigelse
Når virksomheten skifter eierHar man krav på feriepenger?
Feriepenger må opptjenes året før ferien skal avvikles. Dersom man ikke har vært i jobb året før, har man stadig rett på ferie, men ikke rett til feriepenger.
Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderåret. Ferieåret er det året ferien avvikles. De feriepengene man opptjener i opptjeningsåret, utbetales i forbindelse med ferieavviklingen i det påfølgende ferieåret.
Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Freelancere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett på feriepenger etter ferieloven.

Hva har man krav på i feriepenger?
Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Det skal f.eks. ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder dekning av utgifter i forbindelse med tjenesten (reiseutgifter f.eks.), feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret eller andel av nettoutbytte.
De utbetalinger som inngår, utgjør feriepengegrunnlaget. Ditt feriepengegrunnlag skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven for opptjeningsåret.
Feriepengene utgjør 10,2% av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5%. Dersom dere er omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12% og for arbeidstakere over 60 år: 14,3%. Den femte ferieuken er imidlertid en del av lønnsoppgjøret mellom partene og er ikke en del av Ferieloven.
Man har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger.

Når skal feriepengene utbetales?
Feriepengene utbetales normalt siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstakeren kan kreve å få utbetalt feriepengene senest 1 uke før ferien tar til. Dersom ferien deles, skal feriepengene deles tilsvarende. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.
Feriepenger skal ikke utbetales som en del av den vanlige lønnen hver måned.

Utbetaling av feriepenger ved sykdom og permisjon
Arbeidsgiveren betaler feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode). Tilsvarende gjelder for omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.
Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger utbetalt av folketrygden, for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Folketrygden utbetaler også - for en begrenset periode - feriepenger for penger opptjent under fødselspermisjon og omsorgspermisjon ved adopsjon. Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året.
Endringer Folketrygdloven fra 1. juli 2006 gjeninnfører ordningen med feriepenger i tillegg til dagpenger. Dersom man har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av kalenderåret, utbetaler Folketrygden feriepenger. Feriepenger utgjør 9,5 prosent av brutto dagpenger utbetalt i kalenderåret. For 2006 starter inntjeningsperioden fra 1. juli. Feriepengene skal utbetales så snart som mulig etter utgangen av ferieinntjeningsåret, eller når medlemmet har hevet dagpenger i en full stønadsperiode. Første utbetaling av ferietillegget vil skje i 2007, selv om opptjeningsperioden avsluttes i 2006.

Når ferien ikke avvikles
Ferie som ikke er avviklet og ikke er overført til neste ferieår, bortfaller. Feriepenger for ikke avviklet ferie skal utbetales første lønningsdag etter ferieårets utløp (januar).

Feriepenger ved oppsigelse
Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før fratreden. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Når virksomheten skifter eier
Dersom virksomheten skifter innehaver (eier eller leier) kan arbeidstakere som fortsetter hos den nye innehaveren, kreve at denne oppfyller plikten til å gi ferie og utbetale feriepenger. Den tidligere innehaverens forpliktelser overføres til den nye innehaveren. Men krav på feriepenger som er opptjent hos den tidligere innehaveren, kan fortsatt gjøres gjeldene overfor denne.
 
Ferieloven
Kap III. Feriepenger
§ 10. Beregning av feriepenger
(1)
(Feriepengegrunnlaget)
Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o.l. Følgende ytelser inngår ikke i feriepengegrunnlaget:
a)
feriepenger etter loven her som er utbetalt i opptjeningsåret,
b)
andel av nettoutbytte,
c)
fast godtgjøring som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie eller
d)
verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser.
Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret.
(2)
(Den alminnelige prosentsats)
Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget (jf. nr. 1).
(3)
(Forhøyet prosentsats for arbeidstakere over 60 år)
For arbeidstaker over 60 år med rett til ekstraferie etter § 5 nr. 2 forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng. Feriepenger etter første ledd ytes ikke for den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved beregningen skal det regnes med det grunnbeløp som gjaldt 31. desember i opptjeningsåret. Fratrer arbeidstaker i opptjeningsåret, skal det regnes med det grunnbeløp som gjaldt på fratredelsestidspunktet.
(4)
(Opptjening av feriepenger under sykdom, fødsels- og omsorgspermisjon m.v.)
Som arbeidsvederlag etter nr. 1 regnes også sykepenger utbetalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioder. Tilsvarende gjelder omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom, jf. Folketrygdloven kapittel 9. Trygden betaler feriepenger av:
a)
sykepenger utbetalt av folketrygden for inntil 48 dager hvert opptjeningsår, jf. Folketrygdloven § 8-33. I tillegg betaler trygden feriepenger av sykepenger som arbeidsgiver får refundert fra trygden for arbeidstakere som er unntatt fra reglene om arbeidsgiverperioden etter Folketrygdloven § 8-20 eller av omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom ut over 10 dager etter Folketrygdloven § 9-8, jf. § 9-9. Trygden betaler også feriepenger for inntil 12 uker (60 sykepengedager) av opplæringspenger og pleiepenger ved barns sykdom etter Folketrygdloven § 9-17
b)
fødselspenger til arbeidstakere for inntil 12 uker med full sats eller for inntil 15 uker med 80 prosent av full sats, jf. Folketrygdloven § 14-5,
c)
omsorgspenger ved adopsjon til arbeidstakere for inntil 12 uker med full sats eller for inntil 15 uker med 80 prosent av full sats, jf. Folketrygdloven § 14-15.
(5)
(Opptjening av feriepenger under militær og sivil plikttjeneste)
Arbeidstaker som har arbeidet minst 3 måneder hos en arbeidsgiver, opptjener feriepenger hos denne under ulønnet fravær på grunn av:
a)
pliktig militærtjeneste i henhold til Lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt,
b)
sivil plikttjeneste etter Lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, eller
c)
pliktig tjeneste i Sivilforsvaret eller Heimevernet i opptil 3 måneder til sammen hvert opptjeningsår. Feriepengene utregnes på grunnlag av det sykepengegrunnlag arbeidstakeren har etter Folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30 den dag permisjonen tar til. Arbeidstaker som ikke har vært i arbeid i virksomheten etter fraværet kan ikke kreve feriepenger etter første ledd, med mindre uteblivelsen skyldes arbeidsgivers oppsigelse eller helsemessige forhold.
(6)
(Fravikelighet)
Reglene i denne paragraf om beregning av feriepenger fra arbeidsgiver, kan fravikes ved tariffavtale.
 
Ferieloven
Kap III. Feriepenger
§ 11. Utbetaling av feriepenger
(1)
(Alminnelige regler)
Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan likevel utbetales i forbindelse med avvikling av hovedferie eller sammen med lønn for juni måned.
(2)
(Feriepenger for ikke avviklet ferie)
Er feriefritid overført til et påfølgende ferieår, utbetales feriepengene for den overførte del først når ferien tas, jf. bestemmelsene i nr. 1. Feriepenger for ferie som hverken er avviklet i løpet av ferieåret eller overført til det påfølgende ferieår, utbetales første vanlig lønningsdag etter ferieårets utløp.
(3)
(Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold)
Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør. I utbetalingen kan det gjøres fradrag med et beløp som utgjør 1,4 prosent av det feriepengegrunnlag som er opptjent hos vedkommende arbeidsgiver i det forkortede opptjeningsår 1 mai - 31 desember 1988.
(4)
(Utbetaling ved arbeidskamp)
Arbeidstakers fratreden i forbindelse med lovlig arbeidskamp (streik eller lockout) utløser ikke betalingsplikt etter nr. 3 ovenfor. Arbeidstaker som har fratrådt i forbindelse med lovlig arbeidskamp, skal ha utbetalt feriepenger for ferie som allerede er fastsatt, eller som senere fastsettes, i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.
(5)
(Utbetaling ved dødsfall)
Dør arbeidstakeren, skal alle opptjente feriepenger utbetales til boet sammen med det avsluttende lønnsoppgjør. § 11 nr. 3 annet ledd gjelder tilsvarende.
(6)
(Utbetalingsmåte, trekk i feriepenger m.v.)
Utbetalingsmåten, adgangen til å foreta trekk i feriepenger og plikten til å gi opplysninger om hvordan feriepengene er regnet ut, reguleres av Arbeidsmiljøloven § 14-15.
(7)
(Utbetaling fra trygden)
Feriepenger fra trygden etter § 10 nr. 4 annet ledd utbetales uten hensyn til reglene foran i annen halvdel av mai måned året etter opptjeningsåret, jf. Folketrygdloven § 22-10 femte ledd.
(8)
(Fravikelighet)
Reglene i nr. 1 - 5 kan fravikes ved tariffavtale.