Arbeidstilsynet
Faktaside
Stoffkartotek
Hva er et stoffkartotek? Innhold. Tilgang til kartoteket.

Hva er et stoffkartotek?
Oppdatering av stoffkartoteket
Adgang til stoffkartotek
Opplæring av arbeidstakere
Regelverket

Hva er et stoffkartotek?
Stoffkartoteket er en samling av sikkerhetsdatablader for alle kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten. Kartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helsefarlige kjemikalier samt helsefarlig biologisk materiale.
Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige stoffer har plikt til å opprette stoffkartotek.

Oppdatering av stoffkartoteket
Et stoffkartotek må til enhver tid holdes oppdatert med hva som faktisk finnes av kjemikalier i virksomheten. Rutinene må derfor sikre at det er siste utgave av sikkerhetsdatabladet og/eller informasjonsbladet for alle kjemikalier som er i bruk i virksomheten.
For å sikre at rutinene følges, må ansvarsfordelingen være klarlagt. Det vil være enklest om en person eller enhet i virksomheten får et koordinerende ansvar for alt innkjøp av alle kjemikalier og oppfølging av stoffkartoteket.
Sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for kjemikalier som ikke lenger er i bruk, bør fjernes fra kartoteket. Det kan være smart å arkivere de utgåtte databladene for seg, fordi disse kan være nyttige dersom det senere blir oppdaget yrkesskader.

Adgang til stoffkartotek
Arbeidstakere og verneombud skal ha tilgang til informasjonen om de farlige kjemikaliene de arbeider med.
Rutinene må derfor sikre at
alle relevante sikkherhetsdatablader og/eller informasjonsblader finnes lett tilgjengelig nær de aktuelle arbeidsplassene
verneombud har tilgang til eget eksemplar av komplett stoffkartotek
Verne- og helsepersonell bør ha tilgang til stoffkartoteket for å kunne bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med informasjon om helse-, miljø-og sikkerhetsrisiko i arbeidet.

Opplæring av arbeidstakere
Opplæringen skal sørge for at arbeidstakerne blir i stand til å bruke virksomhetens stoffkartotek. Rutinene må derfor sikre at:
arbeidstakerne kjenner innholdet i et sikkerhetsdatablad og/eller informasjonsblad
arbeidstakerne blir i stand til å finne de opplysninger de trenger i stoffkartoteket
Elever og studenter som kommer i kontakt med farlige kjemikalier og biologisk materiale i undervisning, skal ha tilgang til skolens stoffkartotek.

Regelverket
Krav om stoffkartotek finnes i
forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer og biologisk materiale i virksomheter (Stoffkartotekforskriften)
forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften)
 
Stoffkartotekkforskriften
Kapittel II. Arbeidsgivers plikter
§ 5. Krav om stoffkartotek for helsefarlige stoffer

Arbeidsgiver skal foreta risikovurdering av alle stoffer som håndteres i virksomheten, særlig med hensyn til stoffenes helseskadelige egenskaper og eksponeringsforhold. Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de stoffene som kan medføre helsefare, deriblant de som dannes under prosesser i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før stoffene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten.

Stoffkartoteket skal for de tre gruppene som nevnes nedenfor, inneholde følgende informasjon:
Gruppe 1)
For farlige kjemikalier som omfattes av forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, skal det foreligge helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad utarbeidet av produsent/importør/ omsetter.
Gruppe 2)
For helsefarlige stoffer som ikke omfattes av gruppe 1 og 3, skal det utarbeides informasjonsblad som minst skal inneholde følgende opplysninger:
a)
navn
b)
sammensetning
c)
opplysninger om produsent, importør og/eller omsetter
d)
fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper/toksikologiske data
e)
risikomomenter
f)
forebyggende vernetiltak
g)
førstehjelpsbehandling.
Gruppe 3)
For helsefarlig biologisk materiale skal det utarbeides informasjonsblad som minst skal inneholde følgende opplysninger:
a)
navn
b)
opplysninger om produsent, importør og/eller omsetter
c)
helseskadelige egenskaper/toksikologiske data
d)
opplysninger om smittefare
e)
risikomomenter
f)
forebyggende vernetiltak
g)
førstehjelpsbehandling.
Dersom det ikke er relevant eller teknisk mulig å gi en eller flere av de opplysningene som kreves etter denne bestemmelsen, skal begrunnelsen fremgå av opplysningene i stoffkartoteket.
 
Stoffkartotekkforskriften
Kapittel II. Arbeidsgivers plikter
§ 6. Stoffkartotekets utforming

Stoffkartoteket skal være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte helsefarlige stoffet.

Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket.
Arbeidsgiver har plikt til å ajourføre opplysninger når det foreligger endringer, avdekking av helseskadelige forhold o.l. som er vesentlige for å forebygge helseskader.
Der stoffkartoteket er etablert på et EDB-basert system, skal informasjonen også foreligge i en papirutgave.
 
Stoffkartotekkforskriften
Kapittel II. Arbeidsgivers plikter
§ 7. Bruk av opplysningene i stoffkartoteket

Arbeidsgiver skal bruke informasjonen som ligger i stoffkartoteket til å sikre trygg håndtering og oppbevaring av helsefarlige stoffer i virksomheten.

Når arbeidsgiver skal kartlegge risiko, sette i verk vernetiltak og/eller utarbeide arbeidsinstrukser, skal opplysningene i stoffkartoteket brukes.