Forskrift
2011-12-06 nr. 1356
Forskrift til: Arbeidsmiljøloven
Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)
Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) § 1-3 tredje ledd, § 1-4, § 4-1 første til fjerde ledd, § 4-3 første, andre og fjerde ledd, § 4-4 femte ledd, § 4-5 første ledd og § 18-3 andre ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 9 (direktiv 89/654/EØF), nr. 10 (direktiv 2009/104/EF), nr. 13 (direktiv 90/270/EØF), nr. 15 (direktiv 2000/54/EF), nr. 16c (direktiv 92/58/EØF), nr. 16f (direktiv 92/104/EØF), nr. 16h (direktiv 98/24/EF) og nr. 16jb (direktiv 2003/10/EF).
Endret: 19. desember 2012 nr. 1372
4. januar 2013 nr. 10

Kapittel 1
Innledende bestemmelser
§ 1—1
Formål
§ 1—2
Virkeområde
§ 1—3
Hvem forskriften retter seg mot
§ 1—4
Definisjoner
§ 1—5
Dispensasjon
Kapittel 2
Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler
§ 2—1
Utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
§ 2—2
Arbeidsstol
§ 2—3
Arbeidsbord
§ 2—4
Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne
§ 2—5
Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.
§ 2—6
Gulv og dekker
§ 2—7
Vegger og himling
§ 2—8
Romhøyde
§ 2—9
Dører og porter
§ 2—10
Dagslys og utsyn
§ 2—11
Belysning
§ 2—12
Synsforhold
§ 2—13
Nødbelysning
§ 2—14
Klima, ventilasjon, luftkvalitet mv.
§ 2—15
Stråling
§ 2—16
Støy og vibrasjoner
§ 2—17
Tilgang til drikkevann
§ 2—18
Ferdsel og atkomst
§ 2—19
Mekanisk personbefordring
§ 2—20
Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier
§ 2—21
Rømningsveier og nødutganger
§ 2—22
Utforming av rekkverk
§ 2—23
Utforming av leidere
§ 2—24
Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser
Kapittel 3
Krav til personalrom, rom for renholdsutstyr, førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr
§ 3—1
Plassering av personalrom
§ 3—2
Dimensjonering og innredning av personalrom
§ 3—3
Gravide og ammende
§ 3—4
Garderobe
§ 3—5
Spiserom
§ 3—6
Vaskerom
§ 3—7
Toalett
§ 3—8
Rom for renholdsutstyr
§ 3—9
Tørk av klær
§ 3—10
Førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr
Kapittel 4
Sikkerhetsutrustning
§ 4—1
Alarm- og varslingsutstyr
§ 4—2
Rømnings- og redningsutstyr
§ 4—3
Brannforebygging, eksplosjonsforebygging og brannslokkingsutstyr
Kapittel 5
Skilting og merking
§ 5—1
Krav til sikkerhetsskilting
§ 5—2
Sikkerhetsskilting ved trafikk på arbeidsområde
§ 5—3
Varselfarger for skilt
§ 5—4
Bestemmelser om bruk av sikkerhetsskilt og signaler
§ 5—5
Utforming av sikkerhetsskilt
§ 5—6
Plassering, belysning og fjerning av sikkerhetsskilt
§ 5—7
Sikkerhetsskilter som skal brukes
§ 5—8
Krav til lyssignaler
§ 5—9
Krav til bruk av lyssignaler
§ 5—10
Krav til lydsignaler
§ 5—11
Varig skilting og merking
§ 5—12
Støysoner
§ 5—13
Beholdere og rørledninger
§ 5—14
Skilting ved lagring av store mengder stoffer eller stoffblandinger som kan medføre helsefare
§ 5—15
Brannslokkingsutstyr
§ 5—16
Hindringer og farlige steder
§ 5—17
Ferdselsveier for kjøretøy
§ 5—18
Helseskadelig atmosfære
§ 5—19
Biologiske faktorer
§ 5—20
Høytrykkspyling
Kapittel 6
Sikring av farlige arbeidsplasser og områder
§ 6—1
Adgangsbegrensning til faresoner
§ 6—2
Sikring av strømførende luftledninger
§ 6—3
Sikring mot ras, innstrømming av vann mv.
§ 6—4
Sikring av arbeid på eller nær vei
§ 6—5
Sikring mot fall
Kapittel 7
Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren
§ 7—1
Ventilasjon og prosessavsug
§ 7—2
Resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg
§ 7—3
Utforming av prosessavsug
§ 7—4
Hygieniske tiltak ved kontakt med farlige stoffer
§ 7—5
Fjerning av kjemikalierester
Kapittel 8
Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer
§ 8—1
Arbeidsplasser med biologisk helserisiko
§ 8—2
Hygiene og rengjøring
§ 8—3
Inneslutningstiltak i avløpsanlegg
§ 8—4
Inneslutningstiltak i laboratorier og isolasjonsenheter
§ 8—5
Inneslutningstiltak i industriell virksomhet
Kapittel 9
Gebyr ved byggesaksbehandling
§ 9—1
Plikt til å betale gebyr for byggesaksbehandling
Kapittel 10
Avsluttende bestemmelser
§ 10—1
Straff
§ 10—2
Ikrafttredelse
Innhold
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler
Kapittel 3. Krav til personalrom, rom for renholdsutstyr, førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr
Kapittel 4. Sikkerhetsutrustning
Kapittel 5. Skilting og merking
Kapittel 6. Sikring av farlige arbeidsplasser og områder
Kapittel 7. Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren
Kapittel 8. Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer
Kapittel 9. Gebyr ved byggesaksbehandling
Kapittel 10. Avsluttende bestemmelser
  
Ord for dagen
0085
Den dårlige kritiker røper seg, ikke ved å rose den dårlige kunsten, men å rose den av dårlige grunner.
Erling Christie
  
Andre forskrifter til Arbeidsmiljøloven
Alfabetisk
Kronologisk