Dokument nr. 25
Tariffperioden 1.5.2012 — 30.4.2014
DEL A - FELLESBESTEMMELSER

Kap. 2. Ansettelse m.v. og oppsigelsesfrister

§ 2.1.  Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling
Ansettelser skal foretas skriftlig.
Ved ansettelse og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (formal- og realkompetanse samt skikkethet for stillingen). Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.
Partene er enige om å prioritere arbeidet med å rekruttere og beholde personer med minoritetsbakgrunn til stillinger på alle nivåer.
Det skal som hovedregel ansettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Dersom forholdene ligger til rette for det gis deltidsansatte, ved ledighet i stilling, fortrinnsrett til å utvide sin arbeidsavtale inntil hel stilling. Det forutsettes at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen.
De lokale parter skal drøfte utarbeidelsen av retningslinjer for hvordan redusert bruk av deltidsstillinger kan oppnås.
De lokale retningslinjene skal bl.a. inneholde:
Prinsipper for unntak fra hovedregelen om ansettelse i full stilling
Deltidsansatte skal melde fra om de ønsker utvidet stilling
Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger
Vurdering av om og eventuelt hvordan aktuelle arbeidstakere kan få utvidet stilling.
Det bør vurderes om deltidsansatte gjennom kompetanseheving kan kvalifiseres til å få utvidet sitt arbeidsforhold
For ansettelse i faste og midlertidige stillinger vises til Arbeidsmiljølovens bestemmelser i kap. 14 samt personalreglementet i Oslo kommune. Arbeidsgiver skal minst en gang i året informere og drøfte prinsippene for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidige stillinger.

§ 2.2.  Oppsigelsesfrister
§ 2.2.1. Alminnelige bestemmelser
Som hovedregel gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.
Vedrørende eldre arbeidstakere m.v., se Arbeidsmiljøloven § 15-3 (3).
Dersom arbeidstaker sier opp sin stilling, kan det inngås avtale om fratredelse tidligere enn opprinnelig oppsigelsesfrist dersom forholdene ligger til rette for det.
§ 2.2.2. Prøvetid og engasjement med varighet inntil 2 måneder
For alle arbeidstakere som uttrykkelig er inntatt med en prøvetid av inntil 6 måneder og for arbeidstakere som er inntatt til å utføre arbeid av forbigående art av inntil 2 måneders varighet, er oppsigelsesfristen 14 dager regnet fra oppsigelsesdagen.
§ 2.2.3. Tidsbegrenset arbeidsavtale
Ved oppsigelse av tidsbegrensede arbeidsavtaler før utløpet av det bestemte tidsrom eller før det bestemte arbeid er avsluttet, gjelder en gjensidig skriftlig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsesdagen.