Forskrift
2004-06-01 nr. 931
Forskrift til:
Forurensningsloven
Fritids- og småbåtloven
Produktkontrolloven
Vass- og kloakkavgiftslova
Forurensningsforskriften
  
Del 7.
Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter eller utslippskilder
Bestemmelser om
forurensninger fra asfaltverk står i kapittel 24,
forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter står i kapittel 25.
forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter står i kapittel 26,
forbrenningsanlegg med rene brensler står i kapittel 27,
forurensninger fra anlegg for kjemisk/ elektrolytisk overflatebehandling står i kapittel 28,
forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft) står i kapittel 29,
forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel står i kapittel 30,
  
Kapittel 27.
Forurensning fra forbrenningsanlegg med rene brensler
  Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 27-1.  Virkeområde og definisjoner
Dette kapittelet gjelder for forbrenningsanlegg/fyringsenheter basert på rene brensler med nominell tilført termisk effekt fra 1 til og med 50 MW. Dette kapittelet gjelder ikke for anlegg som faller inn under forurensningsforskriftens kapittel 7, § 7-4, fjerde ledd.
Dette kapittelet gjelder ikke på kontinentalsokkelen.
Følgende definisjoner gjelder:
    Fyringsenhet: teknisk innretning hvor brensel oksideres med sikte på anvendelse av den frembrakte varme (avgitt effekt). Effekt fra eventuell røykgasskondensering.
  Forbrenningsanlegg: en eller flere fyringsenheter som drives samtidig.
  Anleggsstørrelse: summen av den innfyrte effekten for fyringsenhetene som anlegget består av. Kapasiteten defineres ut fra de enheter som er i fysisk eller driftsmessig sammenheng på samme lokalitet.
  Normal drift: driftsperioden med unntak av oppkjøring og nedkjøring av anlegget.
  Eksisterende fyringsenhet: fyringsenhet som er satt i drift før dette kapittelets ikrafttredelse. Ombygget fyringsenhet til bruk av ny type brensel eller for å øke kapasiteten regnes som ny fyringsenhet, jf. § 27-5.
  Ny fyringsenhet: fyringsenhet som er satt i drift eller ombygd eller hvor kapasiteten er utvidet etter dette kapittelets ikrafttredelse.
  Rene brensler er oljer, kull, biobrensel og gass definert som følger:
 
 • 
Oljer: diesel og fyringsoljer av fossil opprinnelse (lettolje og tungolje) samt flytende biobrensel (vegetabilske og animalske oljer). Med animalske oljer menes fiskeoljer og annet rent flytende animalsk fett.
 
 • 
Fast biobrensel: Faste brenselsprodukter fra jord og skogbruk, rent treavfall/trevirke, barkavfall og annet rent vegetabilsk avfall fra jord- og skogbruk. Som fast biobrensel regnes også rent fiberholdig vegetabilsk avfall fra produksjon av masse fra jomfruelig trevirke og fra produksjon av papir fra masse forutsatt at avfallet forbrennes i et samforbrenningsanlegg på produksjonsstedet, jf. avfallsforskriftens kapittel 10 «Forbrenning av avfall» § 10-2 a, b og c.
 
 • 
Treavfall som er forurenset med fremmedstoffer i form av malte flater, impregnering, lim, plast, metall og papir regnes ikke som rene brensler. Treavfall som kan inneholde miljøgifter som PCB, PAH, tungmetaller, halogener (fluor, klor, brom, jod) o.l. regnes heller ikke som rene brensler.
 
 • 
Gass: biogass og naturgass (tørrgass, Compressed Natural Gas (CNG) og Liquified Natural Gas (LNG)), samt flytende gassolje (Liquified Petroleum Gas (LPG)).

§ 27-2.  Virksomheter som må ha særskilt tillatelse etter Forurensningsloven
Den som driver forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt på mer enn 50 MW må ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten etter Forurensningslovens § 11 første ledd, jf. forurensingsforskriftens kapittel 36 vedlegg I.
Den som driver forbrenningsanlegg som er kvotepliktig etter klimakvoteloven § 4, må ha særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO2 etter Forurensningslovens § 11 annet ledd.
Når særlige forhold tilsier det, kan forurensningsmyndigheten kreve at også anlegg som omfattes av dette kapittelet skal ha særskilt tillatelse etter Forurensningsloven § 11.

§ 27-3.  Brensel
Fast biobrensel skal være i en form som er teknisk egnet for anlegget. Dette gjelder for eksempel kornstørrelse/oppmalingsgrad, brennverdi og vanninnhold. Ansvarlig for anlegget plikter å forsikre seg om at brensel som benyttes er rent.

§ 27-4.  Bestemmelser som gjelder eksisterende fyringsenheter
Fram til 31. desember 2014 gjelder følgende bestemmelser for eksisterende fyringsenheter, jf. § 27-10:
a) Utslippsgrenser til luft ved normal drift
  Normalisert til tørr gass, temperatur 273 K, trykk 101,3 kPa og den volumprosent O2 (vol % O2 ) som er angitt i høyre kolonne.
 
Brensel Enhetsstørrelse (innfyrt effekt) Støv mg/Nm3 12 timers middelverdi NOmg/Nm3 timesmiddel CO mg/Nm3 timesmiddel vol % O2
Animalske og vegetabilske oljer 1 < 5 MW
5-50 MW
50
50
-
300
80
80
3 vol% O2
Lettolje/spesial-destillater 1-10 MW
> 10-50 MW
50
50
-
250
80
80
3 vol% O2
Tungolje 1 < 5 MW
5-50 MW
100
100
-
600
200
200
3 vol% O2
Fast biobrensel 1 < 10 MW
10 < 20 MW
20-50 MW
225
75
30
-
450
450
350
350
200
6 vol% O2
Kull 5-50 MW 50 200 150 6 vol% O2
Gass 5-50 MW - 250 80 3 vol% O2
NOx måles som summen av NO og NO2 beregnet som NO2
Svovelinnhold i tungolje reguleres av forurensningsforskriftens kapittel 8 og svovelinnholdet i kull skal ikke overstige 1 %. Kull tillates ikke forbrent i fyringsenheter med nominell tilført termisk effekt under 5 MW.
Fyringsenheter for kornavrens er unntatt fra CO-kravet.

§ 27-5.  Bestemmelser som gjelder nye fyringsenheter
a)
Krav til styring
Fyringsenheter for fast biobrensel og kull samt fyringsenheter for oljer med nominell tilført termisk effekt > 5 MW skal ha oksygenstyrt forbrenning.
b)
Utslippsgrenser til luft ved normal drift
Normalisert til tørr gass, temperatur 273 K, trykk 101,3 kPa og den volumprosent O2 (vol % O2 ) som er angitt i høyre kolonne.
Brensel Enhetsstørrelse (innfyrt effekt) Støv mg/Nm3 12 timers middelverdi NOmg/Nm3 timesmiddel CO mg/Nm3 timesmiddel vol % O2
Animalske og vegetabilske oljer 1 < 5 MW
5-50 MW
30
30
-
300
80
80
3 vol % O2
3 vol % O2
Lettolje/spesial-destillater 1-10 MW
> 10-50 MW
20
20
-
250
80
80
3 vol % O2
Tungolje 5 < 20 MW 20 600 100 3 vol % O2
Fast biobrensel 1 < 5 MW
5 < 20 MW
20-50 MW
225
75
30
-
300
300
200/300*
200/300*
150/300*
6 vol % O2
Kull 5-50 MW 50 200 150 6 vol % O2
Gass 5-50 MW - 170 80 3 vol % O2
*
Fyringsenhet for trepulver.
NOx måles som summen av NO og NO2 beregnet som NO2 .
Svovelinnhold i tungolje reguleres av forurensingsforskriftens kapittel 8 og svovelinnholdet i kull skal ikke overstige 1 %.
Tungolje og kull tillates ikke forbrent i anlegg med nominell tilført termisk effekt under 5 MW.
c)
Spredningsberegninger og skorsteinshøyde for nye fyringsenheter
For nye forbrenningsanlegg/fyringsenheter 1 < 5 MW skal skorsteinshøyden fastsettes ut fra spredningsberegninger eller andre metoder basert på utslippets størrelse, høyde på nærliggende bygg, luftinntak og topografi, samt avstand til disse.
Før etablering av nye forbrenningsanlegg/fyringsenheter 5 MW skal det gjennomføres spredningsberegning for å bestemme høyden på utslippspunktet for røykgassen. Beregningen skal utføres av en uavhengig, kompetent faginstans.
Beregninger for fastsettelse av utslippshøyde skal gjøres på bakgrunn av utslippsmengder, bakgrunnskonsentrasjoner og de ugunstigste spredningsforhold som kan forekomme. Utslippshøyden skal beregnes slik at bidraget fra forbrenningsanlegget/fyringsenheten normalt ikke overskrider 50 % av differansen mellom bakgrunnsverdiene og maksimalt tillatte grenser for luftkvalitet, jf. forurensningsforskriftens kapittel 7.

§ 27-6.  Måling og beregning av utslipp til luft
a)
Fyringsenheter for oljer:
Fyringsenhet 1-10 MW skal måle støv og CO én gang annet hvert år
Fyringsenhet > 10-50 MW skal måle støv, NOX og CO én gang hvert år
Fyringsenheter for olje 20-50 MW skal ha oksygenstyrt forbrenning.
For støv skal det foretas 3 støvmålinger gjennom en 6 timers periode. Snittet av disse 3 målingene gjelder som 12 timers middelverdi inklusive driftsvariasjoner.
For NOX og CO skal kontrollmåling bestå av 6 separate målinger à ½ time. Utslippsgrensene regnes som overholdt dersom 90 % av målingene er innenfor oppgitt timesmiddelgrense.
b)
Fyringsenheter for fast biobrensel eller kull:
Fyringsenhetene skal ha oksygenstyrt forbrenning.
Fyringsenheter 20-50 MW skal måle og registrere støvutslipp kontinuerlig.
Eksisterende fyringsenheter 10-50 MW og nye fyringsenheter 5-50 MW skal måle og registrere CO og NOX kontinuerlig.
Kontinuerlige målinger/registreringer skal kvalitetssikres én gang hvert år.
For fyringsenheter der det ikke er krav om kontinuerlige målinger gjelder følgende:
-
Fyringsenheter 1 < 5 MW skal annet hvert år foreta 3 støvmålinger gjennom en 6 timers periode og 6 separate målinger à ½ time av CO.
-
Fyringsenheter 5 < 20 MW skal hvert år foreta 3 støvmålinger gjennom en 6 timers periode. Snittet av disse 3 målingene gjelder som 12 times middelverdi inklusive driftsvariasjoner.
-
Fyringsenheter 5 10 MW skal hvert år foreta 6 separate målinger à ½ time av NOX og CO. Utslippsgrensene for NOX og CO regnes som overholdt dersom 90 % av målingene er innenfor oppgitt timesmiddelgrense.
c)
Fyringsenheter for gass
Fyringsenheter 5-50 MW skal måle NOX og CO en gang hvert år. Kontrollmåling av NOX og CO skal bestå av 10 separate målinger à ½ time. Utslippsgrensene regnes som overholdt dersom 90 % av målingene er innenfor det oppgitte ½ times middel.
d)
Generelle bestemmelser
Utslippsmålingene skal gjennomføres slik at måleresultatene er representative for normal drift. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS) der slik standard finnes. Annen metode kan brukes dersom det kan dokumenteres at metoden gir minst samme nøyaktighet som NS. Prøvetakning og måling skal være kvalitetssikret.
Virksomheten skal innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.

§ 27-7.  Journalføring
Virksomheten skal fortløpende journalføre opplysninger om følgende:
 • 
forbruk av type og mengde brensel
 • 
håndteringen av avfall fra forbrenningsprosessen
 • 
resultater av utslippsmålinger jf. § 27-6
Fyringsenheter for oljer skal oppbevare sertifikat fra hver oljeleveranse på anlegget der innhold av nitrogen (N) - og svovel (S) - framgår og som kan brukes som grunnlag for eventuell beregning av NOX og SOx -utslipp.
Opplysningene skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra forurensningsmyndigheten.

§ 27-8.  Meldeplikt
I god til før en virksomhet som omfattes av dette kapittelet starter opp, eller det foretas endringer/utvidelser av en virksomhet, skal den ansvarlige sende melding til forurensningsmyndigheten med opplysninger om virksomheten.
Meldingen skal omfatte opplysninger om hva slags virksomhet som skal etableres/endres, størrelsen på virksomheten, planlagt driftstid og andre opplysninger som kan være relevante.
Meldingen skal vedlegges dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle endelige planer etter Plan- og bygningsloven.

§ 27-9.  Unntak, tilsyn, klage, straff mv.
Forhold som gjelder unntak, tilsyn, klage, straff mv. er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 41. Fylkesmannen eller Klima- og forurensningsdirektoratet fører tilsyn med og kan gjøre unntak fra bestemmelsene i dette kapittelet.

§ 27-10.  Overgangsbestemmelser
For eksisterende virksomheter som faller inn under virkeområdet i § 27-1 og som i dag ikke har tillatelse etter Forurensningsloven § 11, eller som har tillatelse med lempeligere krav enn fastsatt i dette kapittelet, gjelder dette kapittelet fra 1. januar 2011.
Krav i utslippstillatelse, fastsatt før dette kapittelet trer i kraft, som er strengere enn krav fastsatt i dette kapittelet, gjelder inntil forurensningsmyndigheten opphever eller endrer tillatelsen med enkeltvedtak.
Fra 31. desember 2014 skal alle anlegg oppfylle kravene som gjelder for nye fyringsenheter.
Innhold
Del 1. Forurenset grunn og sedimenter
Kapittel 1.
Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
Kapittel 2.
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
Vedlegg
Normverdier for mest følsom arealbruk
Kapittel 3.
Forurensningslovens anvendelse for havner
Kapittel 4.
Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt
Del 2. Støy
Kapittel 5.
Støy - kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet
Vedlegg 1
Støyindikatorer
Vedlegg 2
Minstekrav for strategisk støykartlegging
Vedlegg 3
Minstekrav til handlingsplaner
Vedlegg 4
Bestemmelser om trafikkgrunnlag for flyplasser
Kapittel 6.
Forbud mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddempning i eksossystemet
Del 3. Lokal luftkvalitet
Kapittel 7. Lokal luftkvalitet
Vedlegg 1
Soneinndeling
Vedlegg 2
Bakkenær ozon
Kapittel 8.
Svovelinnhold i ulike oljeprodukter
Kapittel 9.
Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler
Vedlegg I
Virkeområde
Vedlegg IIA
I. Terskler og grenseverdier for utslipp
Vedlegg IIA
II. Billakkeringsbransjen
Vedlegg IIB
Reduksjonsplan
Vedlegg III
Løsemiddelbalanse
Kapittel 10.
Utslipp fra krematorier
Del 4. Avløp
Kapittel 11.
Generelle bestemmelser om avløp
Vedlegg 1
Utarbeiding/revidering av liste over følsomme og mindre følsomme områder
Vedlegg 2
Analysemetoder
Kapittel 12.
Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
Kapittel 13.
Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
Kapittel 14.
Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser
Kapittel 15.
Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
Kapittel 15A. Påslipp
Kapittel 15B.
Rensing av avløpsvann
Vedlegg
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 13: Rådsdirektiv om rensing av avløpsvann fra byområder
Del 4A. Kommunale vann- og avløpsgebyrer
Kapittel 16.
Kommunale vann- og avløpsgebyrer
Del 5. Visse forurensende komponenter til vann og grunnvann
Kapittel 17.
Utslipp av farlige stoffer til vann
Vedlegg I
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 4: Rådsdirektiv om forurensning forårsaket av utslipp av visse farlige stoffer i Fellesskapets akvatiske miljø
Vedlegg II
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 8: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra kloralkalielektrolyse
Vedlegg III
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 9: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kadmium
Vedlegg IV
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 10: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra andre sektorer enn kloralkalielektrolyse
Vedlegg V
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 11: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av heksaklorsykloheksan
Vedlegg VI
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 12: Rådsdirektiv om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av visse farlige stoffer oppført i liste I
Vedlegg VII
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 6: Rådsdirektiv om vern av grunnvann mot forurensning forårsaket av visse farlige stoffer
Del 6. Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter
Kapittel 19.
Sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning
Vedlegg 1
Akutt giftighet og effektivitet - tester og krav
Vedlegg 2
Prosedyrer for testing av dispergeringsmidlers/ strandrensemidlers effektivitet
Kapittel 20.
Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip
Vedlegg I
Krav til planer for mottak og håndtering av avfall i havner
Vedlegg II
Opplysninger som skal meldes før anløp
Vedlegg III
Standardiserte krav for mottak av farlig avfall fra skip
Kapittel 21.
Forbud mot forbrenning til sjøs
Kapittel 22.
Mudring og dumping i sjø og vassdrag
Kapittel 23.
Hindring av forurensning ved kloakkutslipp fra skip
Del 7. Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter eller utslippskilder
Kapittel 24.
Forurensninger fra asfaltverk
Kapittel 25.
Forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter
Kapittel 26.
Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter
Kapittel 27.
Forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene brensler
Kapittel 28.
Forurensninger fra anlegg for kjemisk/ elektrolytisk overflatebehandling
Kapittel 29.
Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner (inkludert skipsverft)
Vedlegg 1.
Liste over prioriterte stoffer, jf. § 29-6 første ledd
Kapittel 30.
Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel
Del 8. Tillatelse til forurensning
Kapittel 36.
Behandling av tillatelser etter Forurensningsloven
Vedlegg I
Virksomhet bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for
Vedlegg II
Beste tilgjengelige teknikker
Vedlegg III
De viktigste forurensende stoffene som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av utslippsgrenseverdier
Kapittel 37.
Meldeplikt etter Forurensningsloven
Del 9. Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) samt register over utslipp og transport av forurensende stoffer (E-PRTR)
Kapittel 38.
Frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Vedlegg
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
Kapittel 38B.
Rapportering til det europeiske register over utslipp og transport av forurensende stoffer (E-PRTR)
Del 10. Gebyrer
Kapittel 39.
Gebyr til statskassen for Klima- og forurensningsdirektoratets arbeid med tillatelser og kontroll etter Forurensningsloven
Del 11. Felles bestemmelser
Kapittel 41.
Tilsyn, klage, straff m.v.
Kapittel 42. Ikrafttreden
  
Ord for dagen
1541
På sammen måte som det er usunt å spise når man ikke har lyst, så vil studier utført uten lyst ødelegge hukommelsen.
Ukjent
  
Forskrifter til Forurensningsloven
Alfabetisk
Kronologisk
Forskrifter til
Fritids- og småbåtloven
Alfabetisk
Kronologisk
Forskrifter til Produktkontrolloven
Alfabetisk
Kronologisk
Forskrifter til Vass- og kloakkavgiftslova
Alfabetisk
Kronologisk