Forskrift
2004-01-19 nr. 298
Forskrift til: Brann- og eksplosjonsvernloven
Vegtrafikkloven
Forskrift om førerkort m.m.

Fastsatt av Vegdirektoratet 19. januar 2004 med hjemmel i Vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 24, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 42 og § 43, jf. Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) § 43, jf. forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods § 33, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24f (direktiv 2006/126/EF endret ved direktiv 2009/113/EF og direktiv 2011/94/EU).

Sist endret:
2. september 2008 nr. 985
19. desember 2008 nr. 1488
9. mars 2009 nr. 270
29. juni 2009 nr. 916
22. desember 2009 nr. 1766
23. april 2010 nr. 586
16. juni 2010 nr. 894
1. juli 2010 nr. 1051
21. juli 2010 nr. 1129
17. desember 2010 nr. 1749
8. mars 2011 nr. 259
15. juli 2011 nr. 783
7. desember 2011 nr. 1209
21. juni 2012 nr. 632
11. desember 2012 nr. 1235
11. januar 2013 nr. 27

Kap. 1. Innledende bestemmelser
§ 1—1 Førerkortplikt m.m.
§ 1—2 Anerkjennelse av utenlandske førerkort
§ 1—3 Innehav av flere førerkort m.m.
§ 1—4 Diplomater m.m.
§ 1—5 Kompetansebevis m.m.
§ 1—6 Forholdet til annet regelverk
§ 1—7 Vedtaksmyndighet
§ 1—8 Forskriftens vedlegg
Kap. 2. Definisjoner m.m.
§ 2—1 Førerett, førerkort, kompetansebevis m.m.
§ 2—2 Kjøretøykategorier m.m.
§ 2—3 Definisjon av fast bopel
Kap. 3. Førerett, førerkortklasser, alderskrav
§ 3—1 Førerkortklasser - oversikt, minstealder
§ 3—2 Førerett i klasse A
§ 3—3 Førerett i klasse A2
§ 3—4 Førerett i klasse A1
§ 3—5 Førerett i klasse B
§ 3—6 Førerett i klasse B1 eller klasse B kode 73
§ 3—7 Førerett i klasse C
§ 3—8 Førerett i klasse C1
§ 3—9 Førerett i klasse D
§ 3—10 Førerett i klasse D1
§ 3—11 Førerett klasse BE
§ 3—12 Førerett i klasse CE
§ 3—13 Førerett i klasse C1E
§ 3—14 Førerett i klasse DE
§ 3—15 Førerett i klasse D1E
§ 3—16 Førerett i klasse AM
§ 3—17 Førerett i klasse S
§ 3—18 Førerett i klasse T
Kap. 4. Gyldighetstid, begrensninger
§ 4—1 Gyldighetstid for førerkort
§ 4—2 Prøveperiode for førerett i klasse B
§ 4—3 Førerkort med begrensning
§ 4—4 Manglende mørkekjøringsdel av trafikalt grunnkurs
§ 4—5 Manglende sikkerhetskurs på bane for klassene C, CE og D
§ 4—6 Utfasing av førerkort utstedt før 19. januar 2013
Kap. 5. Søknad om førerkort, utvidelse, utstedelse
§ 5—1 Søknad om førerkort
§ 5—2 Utstedelse av førerkort
§ 5—3 Utvidelse av førerett m.m.
§ 5—4 Midlertidig førerbevis
§ 5—5 Særregler om teoretisk førerprøve
Kap. 6. Fornyelse av førerkort og førerett
§ 6—1 Fornyelse av førerkort og førerett
Kap. 7. Midlertidig kjøretillatelse, duplikat, utskifting
§ 7—1 Midlertidig kjøretillatelse
§ 7—2 Duplikat av førerkort
§ 7—3 Dokumentasjon av førerett
§ 7—4 Utskifting av førerkort
Kap. 8. Anerkjennelse av utenlandske førerkort - midlertidig opphold
§ 8—1 Førerkort fra annen EØS-stat
§ 8—2 Førerkort utstedt utenfor EØS-området
§ 8—3 Spesielle bestemmelser for førerkort fra Sveits
Kap. 9. Anerkjennelse av utenlandske førerkort - fast bopel
§ 9—1 Generelle bestemmelser
§ 9—2 Førerkort utstedt i EØS-stat
§ 9—3 Førerkort utstedt utenfor EØS-området
§ 9—4 Person som har fast bopel i Norge
Kap. 10. Innbytte av utenlandske førerkort
§ 10—1 Generelt om innbytte
§ 10—2 Innbytte av førerkort utstedt i land utenfor EØS-området
§ 10—3 Innbytte av førerkort utstedt i annen EØS-stat
§ 10—4 Innbytte av førerkort fra Grønland
§ 10—5 Innbytte av førerkort fra Sveits
Kap. 11. Tap av retten til å føre motorvogn, sperrefrist, beslag m.m.
§ 11—1 Tap eller tilbakekall av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, sperrefrist for førerkort
§ 11—2 Underretning om sperrefrist, beslag og tap av førerett
§ 11—3 Utenlandske førerkort
Kap. 12. Unntak - særnorske bestemmelser
§ 12—1 Alminnelige unntak fra førerkortplikten for traktor, motorredskap og saktegående motorvogn
§ 12—2 Særregler for visse typer kjøring
§ 12—3 Særregler for Forsvaret og Sivilforsvaret
§ 12—4 Alminnelige unntak fra førerkortplikten for tohjuls moped
§ 12—5 Særregler for beltemotorsykkel
§ 12—6 Særregler for dumpere mv.
Kap. 13. Utstedelse av internasjonalt førerkort m.m.
§ 13—1 Utstedelse av internasjonalt førerkort
Kap. 14. Forskjellige bestemmelser
§ 14—1 Klage
§ 14—2 Gebyr
§ 14—3 Dispensasjoner
§ 14—4 Ikrafttreden og opphevelse av andre forskrifter m.m.
§ 14—5 Overgangsbestemmelser for førerett ervervet etter forskrift 23. februar 1979 nr. 4 om førerkort og førerprøve m.v.
§ 14—6 Førerett ervervet etter denne forskrift før 19. januar 2013
Vedlegg 1 - Helsekrav
§ 1
Generelle bestemmelser om helse.
§ 2
Krav til helse og førlighet - klassene A, A1, B, B1, BE, AM, S og T
§ 3
Tilleggskrav for klassene C, CE, C1 og C1E
§ 4
Tilleggskrav for klassene D, DE, D1 og D1E
§ 5
Egenerklæring om helse - helseattest
§ 6
Dispensasjoner og utfyllende bestemmelser
Vedlegg 2 - Førerkortblanketten
§ 1
Fysiske egenskaper, kontroll av standard
§ 2
Førerkortmodell
§ 3
Målform
§ 4
Førerkortes forside
§ 5
Førerkortets bakside
§ 6
Tilleggsopplysninger eller begrensninger i føreretten
Vedlegg 3 - Førerkortmodell
Vedlegg 4 - Førerkortkoder
              EU-koder
FØRER
KJØRETØYTILPASNINGER
ADMINISTRATIVE FORHOLD
Nasjonale koder - gjelder bare kjøring i Norge
Vedlegg 5 - Overgangsregler - førerkort utstedt i henhold til førerkortforskriften av 28. mars 1967
§ 1
Førerkort klasse 1 og 2
§ 2
Førerkort klasse 3
§ 3
Førerkort klasse 4
§ 3
Førerkort utløpt før 2. april 1982
Vedlegg 6 - Overgangsregler og administrative bestemmelser for førerkort utstedt i henhold til denne forskriften og førerkortforskriften 23. februar 1979 nr. 4
§ 1
Generelt
§ 2
Personer som har hatt klasse 1 eller 2
§ 3
Førerkort med utløpt gyldighetstid
§ 4
Førerett for motorredskap
§ 5
Førerett for traktor
§ 6
Førerett for beltemotorsykkel
§ 7
Førerett i klasse D2
§ 8
Førerett for tilhenger/tilhengerredskap
§ 9
Førerett for lett motorsykkel
§ 10
Førerett i klasse C1 og C1E
§ 11
Førerett for klasse AM
Innhold
Kap. 1. Innledende bestemmelser
Kap. 2. Definisjoner m.m.
Kap. 3. Førerett, førerkortklasser, alderskrav
Kap. 4. Gyldighetstid, begrensninger
Kap. 5. Søknad om førerkort, utvidelse, utstedelse
Kap. 6. Fornyelse av førerett
Kap. 7. Midlertidig kjøretillatelse, duplikat, utskifting
Kap. 8. Anerkjennelse av utenlandske førerkort - midlertidig opphold
Kap. 9. Anerkjennelse av utenlandske førerkort - fast bopel
Kap. 10. Innbytte av utenlandske førerkort
Kap. 11. Tap av retten til å føre motorvogn, sperrefrist, beslag m.m.
Kap. 12. Unntak - særnorske bestemmelser
Kap. 13. Utstedelse av internasjonalt førerkort m.m.
Kap. 14. Forskjellige bestemmelser
Vedlegg 1 - Helsekrav
Vedlegg 2 - Førerkortblanketten
Vedlegg 3 - Førerkortmodell
Vedlegg 4 - Førerkortkoder
Vedlegg 5 - Overgangsregler - førerkort utstedt i henhold til førerkortforskriften av 28. mars 1967
Vedlegg 6 - Overgangsregler og administrative bestemmelser for førerkort utstedt i henhold til denne forskriften og førerkortforskriften 23. februar 1979 nr. 4
  
Ord for dagen
4044
Jeg trenger ikke
en venn som retter seg etter mine innfall og som
bare svarer på mine nikk.
Det kan skyggen min gjøre bedre.
Plutark
  
Forskrifter til Vegtrafikkloven
Alfabetisk
Kronologisk