Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Læreplan i felles programfag
MUSIKK, DANS og DRAMA
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 3-4 første ledd.
Gjelder fra: 1. august 2006
   

Formål
Programfaget musikk, dans og drama skal ivareta tradisjonsrike kunst- og kulturfaglige uttrykk som representerer grunnleggende verdier i et samfunn. Programfaget skal være en møteplass for sceniske uttrykksformer som har sin egenverdi, og som kan gi grunnlag for kommunikasjon og utvikling av identitet og mangfold.
Musikk, dans og drama er et allmenndannende programfag der den enkelte skal utvikle evne til å sanse, oppleve, lære og skape. Programfaget skal synliggjøre kunstartenes egenart og bidra til at den enkelte kan oppdage og reflektere over fellestrekkene ved dem.
Programfaget skal gi en grunnleggende innføring i musikk, dans og drama med hovedvekt på det utøvende og skapende. Det skal utvikle estetisk kompetanse og bevisstgjøring om kvaliteter i de enkelte kunstfagene og danne grunnlag for videre fordypning innenfor utdanningsprogrammet. Gjennom kommunikasjon og samhandling kan programfaget gi rom for flerfaglig og tverrfaglig arbeid.

Struktur
Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for.
Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
Oversikt over hovedområdene:
Programfag
Hovedområder
Musikk, dans og drama
Musikk
Dans
Drama

Timetall
Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.
Musikk, dans og drama: 140 årstimer

Hovedområder
Musikk
Hovedområdet omfatter korsang som arena for musikalske opplevelser, kommunikasjon og samhandling. Musikkens grunnelementer og utvikling av ferdigheter i sang og stemmebruk gjennom møte med et bredt repertoar er sentralt.
Dans
Hovedområdet omfatter dansens grunnelementer, ulike bevegelsesprinsipper og samhandling med vekt på å skape bevegelser og danseuttrykk. Kunnskap om og refleksjon over egen kropp relatert til bevegelse og dans er sentralt.
Drama
Hovedområdet omfatter ulike drama- og teaterfaglige øvinger, teknikker og metoder. Å utforske og skape sceniske uttrykk gjennom improvisasjoner og visninger er sentralt. Innlevelse og ekspressivitet gjennom erfaring med bevegelse, kropp og stemme inngår i hovedområdet.

Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I felles programfag musikk, dans og drama forstås grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk, dans og drama innebærer å synge, framføre tekster og uttrykke seg visuelt gjennom dans og bevegelse i skapende arbeid og formidling. Muntlige ferdigheter inngår i samhandling, dialog om opplevelser, erfaringer og utvikling som utøver.
Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk, dans og drama innebærer å bruke skrift eller annen egnet notasjon for å dokumentere eller formidle kunnskaper, erfaringer og refleksjoner.
Å kunne lese i musikk, dans og drama innebærer å fortolke tekst, tegn og symboler knyttet til utøvelse. I tillegg er tekster av betydning, både som kilde til kunnskap og refleksjon og som inspirasjon og grunnlag for kunstnerisk innlevelse og skapende aktivitet.
Å kunne regne i musikk, dans og drama innebærer å bli kjent med de utøvende kunstfagenes grunnelementer, som form, rytme, tid og rom gjennom praktisk og utøvende tilnærming.
Å kunne bruke digitale verktøy i musikk, dans og drama innebærer å bruke tilgjengelig digitalt utstyr i framføring og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid.

Kompetansemål
Musikk
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
beherske grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for stemmen
utforske og bruke grunnleggende prinsipper for tonedanning i korsang
beherske god tekstuttale
følge instruksjon og ledelse
planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i sang inngår
Dans
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
utforske, utvikle og formgi egne bevegelser og uttrykk relatert til dansens grunnelementer
utføre grunnleggende bevegelsesprinsipper i sceniske danseformer
gi og ta vekt relatert til partner og ulike underlag
utvikle kroppsbevisshet og beskrive egne danseerfaringer
planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i dans inngår
Drama
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
bruke grunnleggende øvinger for oppvarming, konsentrasjon og ensemblearbeid
bruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet
utvikle improvisasjon til scenisk form med utgangspunkt i ulike typer materialer, temaer og tekster
observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk
planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår

Vurdering
Bestemmelser for sluttvurdering:
Standpunktvurdering
Programfag
Ordning
MDD2001 Musikk, dans og drama Elevene skal ha standpunktkarakter.
Eksamen for elever
Programfag
Ordning
MDD2001 Musikk, dans og drama Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
Eksamen for privatister
Programfag
Ordning
MDD2001 Musikk, dans og drama Privatistene skal opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til Opplæringsloven.

Musikk, Dans og Drama
Felles programfag
Musikk, dans og drama
Valgfritt programfag
Bevegelse
Felles programfag musikk
Instrument, kor og samspill
Musikk i perspektiv
Instruksjon og ledelse
Ergonomi og bevegelse
Valgfrie programfag musikk
Lytting
Musikk
Musikk fordypning
Samisk musikk og scene
Felles programfag dans
Scenisk dans
Dans i perspektiv
Grunntrening i dans
Valgfrie programfag dans
Danseteknikker
Scenisk dans fordypning
Felles programfag drama
Teaterproduksjon
Teater i perspektiv
Drama og samfunn
Teater og bevegelse
Valgfrie programfag drama
Teaterensemble
Teaterproduksjon fordypning
Samisk musikk og scene