Kunnskapsløftet
Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg- og anleggsteknikk

Programområde: BABET3 Betongfaget
Læreplan i Betongfaget
Vg3/opplæring i bedrift
Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 3-4 første ledd.
Gjelder fra 1. august 2008.
Formål
Struktur
Beskrivelse av hovedområdene
    Produksjon
Bransjelære
Grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål etter Vg3
  Produksjon
Bransjelære
Vurdering

Formål
Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom utvikling og utbygging av bygningsmassen i samfunnet skaper faget store verdier. Betongfaget skal ivareta samfunnets krav til en bærekraftig utvikling.
Opplæringen skal bidra til utvikling av prefabrikkerte betongelementer og plassbygde betongkonstruksjoner.
Opplæringen skal legge vekt på både tradisjonelt håndverk ved bruk av manuelle metoder og industriell framstilling av betongelementer med avansert utstyr. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.
Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygg- og anleggsplasser. Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er betongfagarbeider.

Struktur
Betongfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
Oversikt over hovedområdene:
Årstrinn
Hovedområder
Vg3/opplæring i bedrift
Produksjon
Bransjelære

Beskrivelse av hovedområdene
Produksjon
Hovedområdet handler om forskaling, støping og bygging med elementer. Det omfatter også planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. Bruk av arbeidsbeskrivelser, tegninger og preaksepterte løsninger inngår. Valg, bruk og vedlikehold av verktøy, utstyr og materialer står sentralt. Kildesortering, ressursbruk og økonomisk bruk av materialer hører også med. I hovedområdet inngår egenskaper, framstilling og bruk av betong som byggemateriale. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.
Bransjelære
Hovedområdet handler om prinsippene for kapping og bøying av armeringsjern. Det omfatter også anvendelse av arbeidsbeskrivelser og valg av forskalingsmetoder. Planlegging og samhandling med aktørene på byggeplassen inngår. Fagets etiske retningslinjer, historiske utvikling og plass i samfunnet hører også med.

Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I betongfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i betongfaget innebærer å kommunisere med ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.
Å kunne lese i betongfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.
Å kunne regne i betongfaget innebærer å beregne tid, areal, volum og mengder. Det innebærer også ulike former for masseberegninger. Det omfatter dessuten bruk av målestokk og beregning av vinkler, høyder og fall.
Å kunne bruke digitale verktøy i betongfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Det vil si å bruke disse verktøyene til beregninger, bildebehandling og føring av sjekklister til kvalitetssikring.

Kompetansemål etter Vg3
BET3Z01 Betongfaget
Produksjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
arbeide i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid
bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer
velge, bruke og vedlikeholde relevant verktøy og utstyr
velge, bearbeide og bruke materialer på en økonomisk måte
motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde
sette ut, sikre og kontrollere høyder, akser og mål ved bruk av manuelt og elektronisk måleutstyr
arbeide etter tegninger og arbeidsbeskrivelser
forskale ulike konstruksjoner og bygningsdeler
montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter og utsparinger
demontere forskaling rasjonelt og med tanke på gjenbruk
armere ulike typer konstruksjoner og bygningsdeler
bruke preaksepterte løsninger for skjøting av armering, overdekking og forankring
støpe ulike konstruksjonsdeler
utføre nødvendige herdetiltak før og etter støping
kviste, slipe, flikke og slemme betongen etter herding
klargjøre betongelementer for sikker anhuking, transport, lagring og understøttelse
følge gjeldende regelverk for arbeid i høyden
utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
følge oppsatt framdriftsplan
følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp
Bransjelære
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
gjøre rede for fagets historiske utvikling og plass i samfunnet
gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
utføre profesjonell kundebehandling og service
drøfte fagets etiske retningslinjer
drøfte betydningen av samhandling på byggeplassen
gjøre rede for gjeldende regelverk for avfallshåndtering
begrunne valg av forskalingsmetode
gjøre rede for egenskapene til ulike betongkvaliteter

Vurdering
Vg3 Betongfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovedområder
Ordning
BET3001 Betongfaget Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager.
Produksjon
Bransjelære
BET3003
Betongfaget - praksiskandidat
De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til Opplæringsloven.

Bygg- og anleggsteknikk
Tilbudsstruktur
Felles programfag - Vg1
Bygg- og anleggsteknikk
Prosjekt til fordypning
Felles programfag - Vg2
Anleggsteknikk
Byggteknikk
Klima-, energi- og miljøteknikk
Overflateteknikk
Treteknikk
Prosjekt til fordypning
Særløp - Vg 2
Feierfaget
Glassfaget
Isolatørfaget
Steinfaget 
Felles programfag - Vg3
Anleggsmaskinførerfaget
Asfaltfaget
Banemontørfaget
Betongfaget
Fjell og bergverksfaget
Industrimalerfaget
Limtreproduksjonsfaget
Malerfaget
Murerfaget
Renholdsoperatørfaget
Rørleggerfaget
Stillasbyggerfaget
Taktekkerfaget
Trelastfaget
Trevare- og bygginnredningsfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Særløp - Vg3
Feierfaget
Glassfaget
Isolatørfaget
Steinfaget